Stránka SSS Spravodaj Ďalej

 
Publikácie
 
Slovenská speleologická spoločnosť
 
Publikácie SSS
Vlastné
* Spravodaj
* Velebit
* Mapovanie jaskýň
* Stratenská jaskyňa
* Jaskyne a jaskyniari
Skupinové
* Sprievodca pre XX. JT
Spoluvydavateľ
* Zoznam jaskýň

Slovenská speleologická spoločnosť produkuje každoročne veľké množstvo prírodovedných a historických poznatkov, pozorovaní, odborných výsledkov. Zároveň sa ich usiluje odovzdať slovenskej odbornej aj laickej verejnosti formou vlastných publikácií - časopisu, monografií, kníh, brožúr. Je pravda, že obmedzené finančné prostriedky nedovoľujú SSS plne realizovať všetky zámery v edičnej činnosti, čo niekedy vedie k strate užitočných a ťažko získaných vedomostí o slovenskom podzemí, krasovej prírode a dávnej histórii územia.

SSS vydáva 4x ročne vlastný časopis - Spravodaj SSS, ktorý vďaka bohatosti, aktuálnosti a odbornosti príspevkov je najvýznačnejším zdrojom kvalifikovaných informácií o jaskyniach a priepastiach Slovenska (napriek viacerým špecializovaným štátnym inštitúciam s rozpočtom o niekoľko rádov vyšším). Spravodaj SSS vychádza vďaka podpore Ministerstva životného prostredia SR v náklade do 1000 ks a je distribuovaný členom SSS a odborníkom zaujímajúcim sa o jaskynné prostredie.

Niektoré zo starších publikácií SSS vám predstavujeme v ľavom stĺpci. V súčasnej dobe dochádza k oživeniu publikačnej činnosti SSS. V záverečnom štádiu je príprava dvoch atlasov zo série odborných súhrnných publikácií o krasových javoch Slovenského krasu, rozbieha sa projekt fotoalbumu o jaskyniach a jaskyniarstve z pozostalosti P.Hipmana. Ak máte záujem podielať sa na financovaní niektorej z pripravovaných publikácií kapitálovou účasťou, zadaním reklamy alebo sponzorským príspevkom, obráťte sa láskavo na člena výboru SSS B. Kortmana.  


________________________________
Posledná zmena: 15. IV. 2000 E.Kladiva, 2000.