Stránka SSS Stanovy Čo je SSS

 
D O K U M E N T Y
 
Slovenskej speleologickej spoločnosti
 
Dokumenty
Vlastné
* Stanovy
* Plain text
* MS Word 97
* Postscript
Zákony
* Ústava SR
* 543/2002
* 184/2002
* 214/2002
* 129/2002
* 315/2001
* 544/2002

Slovenská speleologická spoločnosť sa vo svojej činnosti riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, Stanovami SSS a vlastnými smernicami vydávanými orgánmi spoločnosti.


S T A N O V Y     S S S

Stanovy SSS v súčasnom znení boli schválené 13. Valným zhromaždením SSS dňa 9. apríla 1999. Na stránke sú k dispozícii v html podobe aj formátoch vhodných pre tľač. Velká vďaka patrí Jánovi Kasákovi a Pavlovi Kardošovi (alias Kocúrovi) z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy za prevod Stanov do elektronickej formy.

Na jar 2003 sa koná 14. Valné zhromaždenie SSS, na ktorom sa budú prejednávať zmeny v Stanovách SSS. Výbor SSS vyzýva oblastné skupiny, kluby aj jednotlivých členov SSS, aby svoje návrhy na zmenu Stanov zasielali do konca roku 2002 tajomníkovi Spoločnosti Ing. Tomášovi Ďurkovi.


Pre členskú základňu SSS som pripravil prehľad niektorých zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa snažia jaskyniara obmedziť v slobodnom objavovaní nových uzemí, prírodných alebo historických hodnôt. Zákony sú prístupné na serveri Zbierka zakonov SR (otvorí sa v novom okne) vo formate PDF (program Acrobat Reader).

Číslo
zákona
Názov Čiastka
Zbierok
135/2001 Ústava Slovenskej republiky v znení zmien v roku 2001 56/2001
543/2002 O ochrane prírody a krajiny z 25. 6. 2002 212/2002
184/2002 O vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) z 19.februára 2002 a vykonávacia Vyhláška MŽP č. 398/2002 Z.z. z 10.7.2002 a Vyhláška MŽP č. 556/2002 Z.z. z 26.8.2002. 77/2002
214/2002 O ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení platnom od 1.1.2002 90/2002
129/2002 O integrovanom záchrannom systéme z 15. februára 2002, podrobnosti na stránke MV SR 57/2002
315/2001 O hasičskom a záchrannom zbore v zneni novely č. 438/2002 z 2.7.2002. Podrobnosti na stránke HaZZ 132/2001
544/2002 Zákon o Horskej záchrannnej službe z 10. júla 2002 212/2002


Webmaster sa obrací s prosbou na členov Spoločnosti, ak máte k dispozícii elektronickú verziu niektorej zo smerníc SSS (vo formáte ANSI text, MS Word, T602, ...), poskytnite mi ju láskavo pre sprístupnenie na stránkach SSS. Ďakujem. E-mail: kladiva@saske.sk


________________________________
Posledná zmena: 29. X. 2002 E.Kladiva, 2002.