Nazad Stránka SSS Obsah Ďalej Stránka klubu

Správa o činnosti za rok 1999
Oblastná skupina Inovec

Skupina sústredila svoje úsilie najmä na Jaskyňu pod Holým Kameňom. Namáhavá práca na lejto lokalite spočíva v plnení vedier sutinou a ich vyťahovaní na povrch. Vo väčšine prípadov sme sa venovali ťažbe vo vnútri jaskyne a prípravným prácam (budovanie lanovky, úprava vchodu) z dôvodu nedostatku členstva a iba na časti akcií sa z jaskyne vyťahoval sutinový materiál. Lokalita je veľmi perspektívna a zatiaľ je v nej dosiahnutá hĺbka 22m.

Vedúci OS sa zúčastnil pracovných akcií spolu so skupinou Trenčianske Teplice. Naša skupina uskutočnila prednášku o krase v obci Stará Lehota.

Oblastná skupina Inovec      

________________________________
Posledná zmena: 23. IV. 2000 E.Kladiva, 2000.