Nazad Stránka SSS Obsah Ďalej Stránka klubu

Správa o činnosti za rok 1999
Oblastná skupina Jána Majku

Pracovné akcie v priebehu roka boli zamerané hlavne na lokality Horného vrchu v Slovenskom krase, ale aj na Silickú planinu a Dolný vrch. Cieľom akcií bolo stále dokonalejšie poznávanie planín so zreteľom na systematické dokumentovanie krasových javov. Pokračovalo sa v prácach na stálych pracoviskách skupiny, na lokalitách Prepadlisko na Malom jeleňom vrchu a v Líščích dierach. Z nových objavov treba uviesť Terasovú jaskyňu na Hornom vrchu (-20m), Závojovú jaskyňu na Hornom vrchu (7m), Motýliu jaskyňu na Silickej planine (10m) a objav 5m chodby vo Veternej diere na Vlčom vrchu.

Traja členovia našej skupiny sa zúčastnili s nemeckými jaskyniarmi spoločnej expedície do priepasti Gouffre Berger, 1 člen sa zúčastnil stretnutia speleológov v Moravskom krase.

Oblastná skupina Jána Majku      

________________________________
Posledná zmena: 23. IV. 2000 E.Kladiva, 2000.