y SSS: Činnosť za rok 1998 - Oblastná skupina Jána Majku

  Stránka SSS     Nazad     Obsah     Ďalej     Stránka klubu  

Správa o činnosti za rok 1998
Oblastná skupina Jána Majku

Pracovné akcie v priebehu roka boli zamerané hlavne na nové objavy na Silickej planine a na Dolnom vrchu. Medzi najvýznamnejšie patria objavy priepasti Pod koreňom a Slimačia na planine Dolný vrch a priepasti Attilova a Veľkonočná na Silickej planine. Zameraných bolo 144 hĺbkových metrov priepastí.

Okrem prieskumnej a dokumentačnej činnosti na týchto lokalitách sa systematicky pracovalo aj v Prepadlisku na Malom Jeleňom vrchu a na lokalite Líščie diery na Hornom vrchu. Na Silickej planine bolo otváraných niekoľko sond, ktoré však zatiaľ neústia do otvorených priestorov. Okrem podzemných akcií zameraných hlavne na ďalší postup sa uskutočnili povrchové akcie na Hornom vrchu, kde sa pokračovalo v podrobnom povrchovom prieskume, registrácii a zakreslovaní krasových javov do mapy.

Ďalšie jaskyniarske akcie mali predovšetkým kontrolný charakter z hľadiska ochrany krasových javov.

Niektorí členovia skupiny sa zúčastnili Lezeckých dní, v zahraničí Labského traverzu a navštívili Moravský kras a niekoľko jaskýň v Maďarsku.

Oblastná skupina Jána Majku

________________________________
Posledná zmena: 3. I. 2000 E.Kladiva, 1999.