Vitajte v databáze Speleologickej literatúry Slovenska streda, 29. január 2020, 14:40 SEČ  

Hľadanie Prechádzať Zmeny Pomoc Štatistika O SLS Adresy
Úvodná stránka
Pomoc ?
Ako na SLS?
Štruktúra databázy
Jednoduché hľadanie


  Štruktúra databázy S.L.S.   

Databáza Speleologickej literatúry Slovenska se zložená zo záznamov. Každý záznam obsahuje informáciu o jednej publikácii. Údaje sú členené do polí, každý záznam obsahuje rovnaké polia. Aj keď jednotlivé polia majú priradené rôzne formáty, MYSQL ukladá ich hodnoty v textovej forme a ich formát možno kedykoľvek upraviť bez stráty údajov. V súčasnosti obsahuje záznam tri druhy polí, v S.L.S. označené ako citačné, bibliografické a interné polia:

Citačné polia

 • Názov dokumentu - hlavný názov článku, správy, knihy, dokumentu. Ak chýba, je vkladateľom záznamu vygenerované označenie charakterizujúce dokument, ak je viac názvov, vkladateľ vyberie najvhodnejší. Názov dokumentu sa uvádza v pôvodnom znení a jazyku, znaky nepodporované systémom sú nahradené opisom.
 • Prvý autor - Meno a iniciály prvého autora podľa publikácie alebo citácie, z ktorej boli údaje získané vo forme "Priezvisko K.D. st.", kde K = iniciály krstného mena, D = ďalšieho mena, prípadne ďalších mien. Autori s rovnakými priezviskami a iniciálmi sú odlišení označením st., prípadne ml., pričom spravidla je takto označený iba autor s menším počtom publikácií v S.L.S..
 • Ostatní autori - zoznam ostatných členov autorského kolektívu, prípadne kolektivu editorov vo forme: "Priezvisko1 I., Priezvisko2 I.I." v poradí uvádzanom na publikácii alebo v citácii, z ktorej bol údaj získaný. S.L.S. sa usiluje o presný prepis mien autora aj v prípade staršej a inojazyčnej literatúry.
 • Názov zdroja - označenie závisí od druhu dokumentu:
  • Článok v periodiku = úplný názov periodika vrátane edície, orientácie, odboru apod.
  • Článok v neperiodiku = úplný názov neperiodickej publikácie, v prípade zborníka z konferencie vo forme "Názov konferencie, miesto a dátum konania. Charakter publikácie", napr. zborník referátov, Proceedings. Ak je článok súčasťou príležitostného zborníka alebo knihy, je zdroj uvedený prvým autorom, prípadne editorom a názvom publikácie, edičné údaje sú v ďalších poliach.
  • Samostatná publikácia, monografia = charakter publikácie, napr. kniha, odborná správa, záverečná správa, diplomová práca, manuskript (priebežná informačná správa, súpis známych faktov, tiež publikácia vo forme správy, výslovne neoznačená inak), práca SOČ (Študentská odborná činnosť), leták apod.
  • Iný dokument = charakteristika dokumentu, prípadne názov a označenie súboru, ak je súčasťou väčšieho celku.
 • Rok vydania - spravidla podľa tiráže alebo označenia na obale, aj keď v niektorých prípadoch (zborníky vydávané s oneskorením) môže byť ponechané označenie ročníka (bude predmetom diskusie)
 • Diel - v prípade periodickej publikácie označenie ročníku, v prípade neperiodickej označenie dielu (Volume)
 • Číslo - v prípade časopisu číslo, aj je uvádzané, v prípade novín dátum vydania.
 • Strany - uvádza sa rozsah strán vo forme "Prvá - Posledná, Ďaľšie" pre články, "CelkovýPočet" pre monografie, správy a iné celé publikácie.
 • Miesto vydania - Mesto - sídlo vydavateľa.
 • Vydavateľ - označenie vydavateľa, spravidla organizácie uvedenej v tiráži, ak nie je známy, označenie nakladateľa alebo tlačiarne. Antikvárne knihy sú spravidla bez označenia (nie sú sily na dopátranie údajov).

Bibliografické polia

 • Jazyk dokumentu - v ktorom je článok alebo publikácia uverejnená v úplnom znení (t. j. inojazyčné resumé sa neuvádza). Ak existuje v 2 alebo viacerých rovnocenných jazykových mutáciach, každá mutácia sa (spravidla) uvádza ako samostatná publikácia s výnimkou niektorých novodobých (viac menej propagačných) monografií.
 • Lokality - zoznam geografických názvov jaskýň, priepastí a s nimi súvisiacich prírodných javov, o ktorých publikácia prináša informácie. Názvy lokalít by mali odpovedať publikácii: Bella P., Holúbek P.: Zoznam jaskýň na Slovensku, Dokumenty MŽP, 1999, ale spočiatku budú častejšie označené názvom uvedeným v literatúre (napr. aj preto, že nietoré názvy v Zozname sú sporné, umelé, nesprávne, diskutabilné a pod.). Bežné názvy lokalít sú doplnené o geografický celok, prípadne bližšie špecifikované. Uvádzané sú iba lokality, o ktorých publikácia prináša nové alebo význačné informácie, sporadické zmienky, ak nie sú zaujímavé z historického hľadiska, sa vypúšťajú.
 • Abstrakt - stručná, na 3-4 riadky, možno aj heslovitá, charakteristika obsahu publikácie, predovšetkým nových poznatkov, ktoré publikácia prináša, prípadne nových postupov, ak sú osobitné, tiež zhodnotenie prínosu publikácie.
 • Kľúčové slová - predovšetkým charakterizujúce odbor, ktorého sa publikácia týka (napr. geológia, história výskumu, organizácia apod.) a tiež prírodný alebo spoločenský jav, metodický postup alebo sledovaná charakteristika (napr. hydrologický režim, sčítanie netopierov, neolit, povesť, klubová schôdza a pod. ). Klúčové slová neopakujú zoznam lokalít.
 • Archív - miesto, kde je publikácia uložená alebo verejne prístupná. Neuvádza sa u bežných časopisov, dôležitá je ale v prípade rukopisov, odborných správ, zborníkov v malej edícii, diplomových a podobných prác, vzácnych a antikvárnych kníh a všetkého, čo sa vyskytuje v jedinom alebo niekoľkých exemplároch.

Interné polia

 • Identifikačné číslo - unikátny údaj, ktorý identifikuje záznam, je generovaný automaticky systémom S.L.S.
 • Prispievateľ - meno vkladateľa záznamu, prípadne osoby, ktorá výrazným spôsobom doplnila alebo opravila záznam. Drobné opravy a upresnenia sa neuvádzajú.
 • Dátum uloženia - dátum vloženia záznamu. Minimálny obsah záznamu musí obsahovať všetky citačné údaje. Je generovaný automaticky systémom S.L.S..
 • Dátum aktualizácie - dátum poslednej aktualizácie záznamu. Viac menej interná informácia.
 • Stav záznamu - interná charakteristika záznamu, predovšetkým, čo chýba. Označenie "úplný" znamená, že správca S.L.S. sa domnieva, že na zázname netreba nič meniť (ale tých je zatiaľ mizivé percento).
 • Charakter dokumentu - fyzická charakteristika publikácie, napr. článok, kniha, manuskript, rukopis, mapa, zdrap papiera ;-)

dočasná verzia

  Dátum vydania: 31. 1. 2004  Autor: SJP  

Copyright SJP, © 2020 S.S.S. ver. 1.0 Stránka vytvorená za 0.01 sekúnd 
S.L.S. beží na S.L.S. používa S.L.S. používa S.L.S. používa S.L.S. beží na