Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach v rokoch 1985 - 1999

Monografie publikované doma:

BAČOVÁ, V. (Ed.) (1989): Teoreticko-metodologické východiská výskumu cigánskej rodiny a cigánskych obyvateľov. Košice, SvÚ SAV, 240.
BAČOVÁ, V.(Ed.) (1996): Historická pamäť a identita. Košice, SvÚ SAV, 264.
BAČOVÁ, V. (1996): Etnická identita a historické zmeny. Výskum obyvateľov vybraných obcí Slovenska. Bratislava, Veda, 200.
BAČOVÁ, V., KUSÁ, Z. (Eds.) (1997): Identity v meniacej sa spoločnosti. Košice, SvÚ SAV, 286.
GABZDILOVÁ, S. (1991): Školy s maďarským vyučovacím jazykom na Slovensku po druhej svetovej vojne. Košice, SvÚ SAV, 54.
GABZDILOVÁ, S. (1999): Maďarské školstvo na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dunajská Streda, Lilium Aurum - Nadácia Katedra, 128.
GAJDOŠ, M. (Ed.) (1989): Vývoj a postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku v období výstavby socializmu. Košice, SvÚ SAV, 355.
GAJDOŠ, M. (Ed.) (1993): URBS - PROVINCIA - ORBIS. Contribu-tiones ad historiam contactum civitatum Carpathicarum in ho-norem O. R. Halaga editae. Príspevky k medzikarpatským a eu-rópskym stykom miest. Košice, SvÚ SAV, 240.
GAJDOŠ, M., KONEČNÝ, S. (1991): K politickému a sociálnoeko-nomickému postaveniu Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v po-vojnových rokoch. Košice, SvÚ SAV, 186.
GAJDOŠ, M., KONEČNÝ, S. (Eds.) (1997): Niektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku. Košice, SvÚ SAV, 270.
GAJDOŠ, M., KONEČNÝ, S., MUŠINKA, M. (1999): Rusíni/Ukrajinci v zrkadle polstoročia. Niektoré aspekty ich vývoja na Slovensku po roku 1945. Prešov – Užhorod, Universum, 157.
GAJDOŠ, M., MATULA, P. (Eds.) (1997): Niektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku. Košice, SvÚ SAV, 209.
HALAGA, O. R. (1992): Počiatky Košíc a zrod metropoly. Košice, 437.
JUROVÁ, A. (1993): Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945. Bratislava, Goldpress Publishers, 139.
LOVAŠ, L., VÝROST, J. (Eds.) (1997): Stratégie správania v náročných životných situáciách. Košice, SvÚ SAV, 128.
PAUKOVIČ, V. (Ed.) (1991): Etnické menšiny na Slovensku. Košice, SvÚ SAV, 162.
SKORODENSKÝ, M. (1991): Psychologické rizikové faktory ischemickej choroby srdca. Bratislava, Veda, 196.
ŠUTAJ, Š. (Ed.) (1990): Vývoj a postavenie maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku po roku 1948. Košice, SvÚ SAV, 228.
ŠUTAJ, Š. (1991): Reslovakizácia. Zmena národnosti časti obyvateľstva Slovenska po II. svetovej vojne. Košice, SvÚ SAV, 68.
ŠUTAJ, Š. (1993): Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945 - 1948. Bratislava, Veda, 286.
ŠUTAJ, Š. (1999): Občianske politické strany na Slovensku v rokoch 1944 - 1948. Bratislava, Veda, 308.
VÝROST, J. (Ed.) (1986): Aktuálne otázky interdisciplinárneho výskumu v spoločenských vedách. Košice, SvÚ SAV, 118.
VÝROST, J. (Ed.) (1987): Teoretické konštanty a praktické varianty uplatnenia sociálnej psychológie v spoločenskej praxi. Košice, SvÚ SAV, 298.
VÝROST, J. (1989): Sociálnopsychologický výskum postojov. Bratislava, Veda, 337.
VÝROST, J., BAUMGARTNER, F. (Eds.) (1998): Perspektívy výskumu sociálnych noriem (CD ROM). Košice, SvÚ SAV.
VÝROST, J., LOVAŠ, L., BAČOVÁ, V. (1993): Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie II.. Bratislava, Veda, 221.
VÝROST, J., ZEĽOVÁ, A. (1988): Sociálnopsychologický výskum národnostných vzťahov. Úvod do etnopsychológie. Bratislava, Pravda, 222.
VÝROST, J., ZEĽOVÁ, A., BAČOVÁ, V., BAUMGARTNER, F. (1992): Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie I. Bratislava, Veda, 180.
VÝROST, J., ZEĽOVÁ, A., LOVAŠ, L. (1996): Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie III. Bratislava, Veda, 163.
ZEĽOVÁ, A., BAČOVÁ, V., ŠUTAJ, Š., VÝROST, J. (1992): Interpretácia slovensko-maďarských vzťahov v súvislosti s vybranými etnickými a sociálnopsychologickými charakteristikami (výsledky výskumu v súbore učiteľov). Košice, SvÚ SAV, 135+17.
ZEĽOVÁ, A., BAČOVÁ, V., HADUŠOVSKÁ, S., HOMIŠINOVÁ, M., OLEJ-NÍK, M., PAUKOVIČ, V., ŠUTAJ, Š., VÝROST, J. (1994): Mino-ritné etnické spoločenstvá na Slovensku v procesoch spolo-čenských premien. Bratislava, Veda, 158.

Monografie publikované v zahraničí:

GAJDOŠ, M., KONEČNÝ, S. (1994): Postavenie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948 - 1953. Sešity 3 sv. 21. Praha, ÚSD AV ČR, 153.
HALAGA, O. R. (1994): Acta Iudiciaria Civitatis Cassoviensis, (1393 - 1405). München, 468.
JUROVÁ, A. (1996): Rómska problematika 1945 - 1967. Dokumenty. 4 časti. Praha, ÚSD AV ČR, 1034.
ŠUTAJ, Š. (1993): "Akcia Juh". Odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech v roku 1949. Praha, ÚSD AV ČR, 85.
VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. (Eds.) (1997): Sociální psychologie - Sociálna psychológia. Praha, ISV, 453.
VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. (Eds.) (1998): Aplikovaná sociální psychologie I.: Člověk a sociální instituce. Praha, Portál, 383.

Kapitoly v monografiách publikovaných doma:

BAČA, L., BAČOVÁ, V. (1997): Reflexia „rómskeho" problému. In: Turčan, Ľ., Laifereová, E. (Eds.): O kontinuitu a modernu. Predpoklady, možnosti a realita rozvoja sociológie na Slovensku. Bratislava, Sociologický ústav SAV, 66-77.
BAČOVÁ, V. (1987): Aktuálne otázky sociálneho poznávania v sociálnej psychológii. In: Výrost, J. (Ed.): Teoretické konštanty a praktické uplatnenie sociálnej psychológie v spoločenskej praxi. Košice, SvÚ SAV, 172-178.
BAČOVÁ, V. (1988): Motivácia školského výkonu z hľadiska teórií atribúcií. In: Psychologica II.. Bratislava, SPN, 43-53.
BAČOVÁ, V. (1988): Charakteristiky cigánskej rodiny vo vzťahu k začleňovaniu Cigánov do celospoločenských štruktúr. In: Rodina v sociálnej štruktúre. Bratislava, Ústav filozofie a sociológie SAV, 151-191.
BAČOVÁ, V. (1989): Metodologické problémy získavania sociálnopsychologických a sociologických údajov v cigánskej rodine. In: Bačová, V. (Ed.): Teoreticko-metodologické východiská výskumu cigánskej rodiny a cigánskych obyvateľov. Košice, SvÚ SAV, 138-144.
BAČOVÁ, V. (1991): Rómska minorita na Slovensku v súčasnos-ti. In: Paukovič, V. (Ed.): Etnické menšiny na Slovensku. Košice, SvÚ SAV, 118-131.
BAČOVÁ, V. (1992): Sociálne poznávanie v sociálnej psycho-lógii. In: Ruiselová, Z., Ruisel, I. (Eds.): Praktická inteli-gencia I. Teoretické a metodologické problémy. Bratislava, ÚEP SAV, 126-141.
BAČOVÁ, V. (1992): Niektoré faktory integrácie Rómov do postkomunistickej spoločnosti na Slovensku. In: Plichtová, J. (Ed.): Minority v politike. Bratislava, 223-237.
BAČOVÁ, V. (1992): Vzťahy obyvateľov Slovenska k Rómom - sociálnopsychologická analýza. In: Mann, A. B. (Ed.): Neznámi Rómovia. Bratislava, Ister Science Press, 29-38.
BAČOVÁ, V. (1993): Teórie osobnej a sociálnej identity. In: Výrost, J. a kol.: Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie II. Bratislava, Veda, 72-129.
BAČOVÁ, V. (1994): Rómska menšina. In: Zeľová, A. et al.: Minoritné etnické spoločenstvá na Slovensku v procesoch spo-ločenských premien. Bratislava, Veda, 31-39.
BAČOVÁ, V. (1994): Rómska menšina v procesoch spoločenskej transformácie. In: Zeľová, A. et al.: Minoritné etnické spo-ločenstvá na Slovensku v procesoch spoločenských premien. Bratislava, Veda, 99-107.
BAČOVÁ, V. (1996): Historická pamäť ako zdroj konštruovania identity. In: Bačová, V. (Ed.): Historická pamäť a identita. Košice, SvÚ SAV, 9-28.
BAČOVÁ, V. (1996): Obraz minulých, prítomných a budúcich sociálnych identít jednotlivcov - medzigeneračné rozdiely. In: Bačová, V. (Ed.): Historická pamäť a identita. Košice, SvÚ SAV, 213-225.
BAČOVÁ, V. (1997): Etnické menšiny v strednej a východnej Európe. Možnosti porovnávacej analýzy. In: Gajdoš, M., Matula, P. (Eds.): Ni-ektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku. Koši-ce, SvÚ SAV, 6-34.
BAČOVÁ, V. (1997): O veľkých a malých konštrukciách identity. In: Bačová, V., Kusá, Z. (Eds.): Identity v meniacej sa spoločnosti. Košice, SvÚ SAV, 12-21.
BAČOVÁ, V. (1998): Utváranie interpersonálnych noriem a potreby self. In: Výrost, J., Baumgartner, F. (Eds.): Perspektívy výskumu sociálnych noriem (CD ROM). Košice, SvÚ SAV.
BAČOVÁ, V., BAUMGARTNER, F. (1992): Sociálne poznávanie. In: Výrost, J., Zeľová, A., Bačová, V., Baumgartner, F.: Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie I. Bratislava, Veda, 49-107.
BAČOVÁ, V., HOMIŠINOVÁ, M. (1996): Súčasné vzťahy Slovákov a maďarskej menšiny na Slovensku (1990-1995). In: Bačová, V.: Etnická identita a historické zmeny. Výskum obyvateľov vybraných obcí Slovenska. Bratislava, Veda, 63-73.
BAČOVÁ, V., VÝROST, J. (1989): Spoločenskovedný výskum cigánskej rodiny a cigánskych obyvateľov. In: Bačová, V. (Ed.): Teoreticko-metodologické východiská výskumu cigánskej rodiny a cigánskych obyvateľov. Košice, SvÚ SAV, 7-14.
BAČOVÁ, V., ZEĽOVÁ, A. (1993): Etnické menšiny na Slovensku. In: Slovensko. Kroky k európskemu spoločenstvu. Scenár sociálno-politickkých súvislostí do roku 2005. Bratislava, Sociologický ústav SAV, 237-270.
BAUMGARTNER, F. (1992): Poznávanie sociálnych situácií ako špecifická oblasť sociálneho poznávania v svetle doterajšie-ho výskumu. In: Ruiselová, Z., Ruisel, I. (Eds.): Praktická inteligencia I. Teoretické a metodologické problémy. Bratis-lava, ÚEP SAV, 144-160.
BAUMGARTNER, F. (1997): K niektorým otázkam štúdia rodovej (gender) identity. In: Bačová, V., Kusá, Z. (Eds.): Identity v meniacej sa spoločnosti. Košice, SvÚ SAV, 232-236.
BAUMGARTNER, F. (1997): Vzťah depresie a stratégií riešenia náročných situácií. In: Lovaš, L., Výrost, J. (Eds.): Stratégie správania v náročných životných situáciách. Košice, SvÚ SAV, 94-100.
BAUMGARTNER, F. (1997): Sociálne poznávanie - pohľad na niektoré novšie prístupy. In: Sarmány Schuller I., Ruisel I.: Praktická inteligencia IV.. Bratislava, ÚEP SAV, 5-20.
BAUMGARTNER, F. (1998): Proces internalizácie a štúdium sociálnych noriem. In: Výrost, J., Baumgartner, F. (Eds.): Perspektívy výskumu sociálnych noriem (CD ROM). Košice, SvÚ SAV.
BAUMGARTNER, F., FRANKOVSKÝ, M., LOVAŠ, L. (1998): Vzťahy stratégií zvládania ťažkostí a sociálnych noriem. In: Výrost, J., Baumgartner, F. (Eds.): Perspektívy výskumu sociálnych noriem (CD ROM). Košice, SvÚ SAV.
BAUMGARTNER, F., HADUŠOVSKÁ, S. (1996): Začlenenie človeka v sociálnych skupinách ako aspekt identity - porovnanie medzigeneračných rozdielov. In: Bačová, V.(Ed.): Historická pamäť a identita. Košice, SvÚ SAV, 177-195.
BAUMGARTNER, F., HADUŠOVSKÁ, S. (1997): Dimenzie náročných život-ných situácií. In: Lovaš, L., Výrost, J. (Eds.): Stratégie správania v náročných životných situáciách. Košice, SvÚ SAV, 16-37.
BOLFÍKOVÁ, E. (1997): Náročné životné situácie - možnosti empirickej klasifikácie. In: Lovaš, L., Výrost, J. (Eds.): Stratégie správania v náročných životných situáciách. Košice, SvÚ SAV, 38-46.
BOLFÍKOVÁ, E. (1997): Sociálna identita a norma - empirická analýza vzťahu pocitu príslušnosti k makrosociálnym útvarom a jednej subjektívnej normy. In: Bačová, V., Kusá, Z. (Eds.): Identity v meniacej sa spoločnosti. Košice, SvÚ SAV, 207-220.
BOLFÍKOVÁ, E. (1997): Stratégie riešenia náročných životných situácií a problém férovosti. In: Lovaš, L., Výrost, J. (Eds.): Stratégie správania v náročných životných situáciách. Košice, SvÚ SAV, 107-117.
BOLFÍKOVÁ, E. (1998): Finančná, resp. materiálna podpora v normatívnom svetle - ja, vs. občania tejto spoločnosti. In: Výrost, J., Baumgartner, F. (Eds.): Perspektívy výskumu sociálnych noriem (CD ROM). Košice, SvÚ SAV.
BOLFÍKOVÁ, E. (1998): Normatívna dimenzia distributívnej spravodlivosti. In: Výrost, J., Baumgartner, F. (Eds.): Perspektívy výskumu sociálnych noriem (CD ROM). Košice, SvÚ SAV.
BOLFÍKOVÁ, E., FRANKOVSKÝ, M. (1997): Analýza medzigeneračných rozdielov v chápaní pocitu príslušnosti občanov k veľkým sociálnym útvarom. In: Gbúrová, M. (Red.): Politický systém Slovenskej re-publiky /stav - kontexty - perspektíva/. Prešov, FF UPJŠ, 138-143.
BUKOVSKÝ, L., ŠUTAJ, Š. (1993): Košice/Kaschau - Zentrum von Universitäten und Forschungsinstituten zur Zeit des Jubilars. In: Gajdoš, M. (Ed.): URBS - PROVINCIA - ORBIS. Príspevky k medzikarpatským a európskym stykom miest. Košice, SvÚ SAV, 5-13.
ČULKOVÁ, D., GAJDOŠ, M. (1989): K otázkam hospodárskeho rozvoja severovýchodného Slovenska v rokoch 1945 - 1970. In: Vývoj a postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku v období výstavby socializmu. Košice, SvÚ SAV, 107-132.
DOBEŠ, M. (1999): Vplyv subjektívnosti vnímania na ekonomické správanie. In: Psychológia práce - teória a prax (CD ROM). Košice, Pregnant.
DUBAYOVÁ, M. (1989): Väzby cigánskej rodiny na vlastné etnické spoločenstvo a dynamika týchto väzieb. In: Bačová, V. (Ed.): Teoreticko-metodologické východiská výskumu cigánskej rodiny a cigánskych obyvateľov. Košice, SvÚ SAV, 83-94.
DUBAYOVÁ, M. (1989): Niektoré spoločensko-historické aspekty kultúrno-výchovnej činnosti Ukrajinského národného divadla v Prešove. In: Gajdoš, M. (Ed.): Vývoj a postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku v období výstavby socializmu. Košice, SvÚ SAV, 173-196.
FRANKOVSKÝ, M. (1997): Argumentatívnosť vo vzťahu k stratégiám správania v náročných situáciách. In: Lovaš, L., Výrost, J. (Eds.): Stratégie správania v náročných životných situáciách. Košice, SvÚ SAV, 101-106.
FRANKOVSKÝ, M. (1997): Vybrané aspekty analýzy štruktúry vnímania príslušnosti k makrosociálnym útvarom. In: Bačová, V., Kusá, Z. (Eds.): Identity v meniacej sa spoločnosti. Košice, SvÚ SAV, 195-206.
FRANKOVSKÝ, M. (1998): Konfliktná reflexia sociálnych noriem. In: Výrost, J., Baumgartner, F. (Eds.): Perspektívy výskumu sociálnych noriem (CD ROM). Košice, SvÚ SAV.
FRANKOVSKÝ, M. (1998): Kvantitatívny alebo kvalitatívny prístup: Metodologická kríza v sociálnych vedách? In: Tokárová, A. (Ed.): Sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých. Prešov, FF PU, 155-161.
FRANKOVSKÝ, M. (1999): Počítač postrach psychológa? In: Bačová, V.: Súčasnosť a perspektívy psychológie na Slovensku (CD ROM). Prešov, FF PU.
FRANKOVSKÝ, M., BAUMGARTNER, F. (1997): Vývin a konštrukcia metodiky skúmania stratégií správania v náročných situ-áciách (Dotazník SPNS). In: Lovaš, L., Výrost, J. (Eds.): Stratégie správania v náročných životných si-tuáciách. Košice, SvÚ SAV, 61-81.
FRANKOVSKÝ, M., BAUMGARTNER, F. (1999): Diagnostika stratégií správania v náročných situáciách. In: Psychológia práce - teória a prax (CD ROM). Košice, Pregnant.
FRANKOVSKÝ, M., BOLFÍKOVÁ, E. (1996): Rozdiely vo vnímaní identity vo vzťahu k určeným sociálnym útvarom na makroúrovni. In: Bačová, V. (Ed.): Historická pamäť a identita. Košice, SvÚ SAV, 158-177.
FRANKOVSKÝ, M., VÝROST, J. (1993): Príspevok k rozvoju sociálnej psychológie na Slovensku: prípadová štúdia. In: Kováč, D., Kováliková, V.: Zakladajúce osobnosti, peripetie a ponaučenia z novodobého vývoja psychológie na Slovensku. Bratislava, ÚEP SAV, 70-72.
GABZDILOVÁ, S. (1990): K problematike maďarského národnostného školstva na Slovensku v rokoch 1948-1960. In: Šutaj, Š. (Ed.): Vývoj a postavenie maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku po roku 1948. Košice, SvÚ SAV, 54-76.
GABZDILOVÁ, S. (1992): Školy s maďarským vyučovacím jazykom na území Slovenskej republiky - súčasný stav. In: Plichtová, J. (Ed.): Minority v politike. Bratislava, 147-156.
GABZDILOVÁ, S. (1993): Problémy výuky jazyka slovenského na školách s vyučovacím jazykom maďarským po roku 1948. In: Ha-raksim, Ľ. (Ed.): Národnosti na Slovensku. Bratislava, Veda, 100-107.
GABZDILOVÁ, S. (1996): Historická pamäť - jeden z formatívnych fenoménov interpretácie dejín. In: Bačová, V. (Ed.): Historická pamäť a identita. Košice, SvÚ SAV, 29-41.
GABZDILOVÁ, S. (1997): Inštitucionálne zabezpečenie kultúrneho života maďarskej menšiny na Slovensku v rokoch 1948 - 1989. In: Gajdoš, M., Matula, P. (Eds.): Ni-ektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku. Koši-ce, SvÚ SAV, 115-134.
GABZDILOVÁ, S. (1997): Nemecká menšina na Slovensku v rokoch 1947 - 1950. In: Gajdoš, M., Konečný, S. (Eds.): Niektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku. Košice, SvÚ SAV, 114-124.
GABZDILOVÁ, S. (1997): Odsun Nemcov z územia Spiša v rokoch 1946 - 1947 v reflexii ich individuálnej historickej pamäti. In: Bačová, V., Kusá, Z. (Eds.): Identity v meniacej sa spoločnosti. Košice, SvÚ SAV, 137-144.
GABZDILOVÁ, S. (1999): Problémy a východiská vzdelávacieho procesu nemeckej menšiny na Slovensku v období rozpadu Rakúsko-Uhorska a vzniku ČSR. In: Švorc, P., Harbuľová, Ľ.: Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848 - 1918. Prešov, 323-329.
GAJDOŠ, M. (1997): Rusíni (Ukrajinci) v podmienkach transformácie spoločnosti 1989 - 1995. In: Gajdoš, M., Matula, P. (Eds.): Niektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku. Košice, SvÚ SAV, 180-192.
GAJDOŠ, M. (1997): Rusíni. Nová etnická menšina Slovenska? In: Bačová, V., Kusá, Z. (Eds.): Identity v meniacej sa spoločnosti. Košice, SvÚ SAV, 127-136.
GAJDOŠ, M. (1997): Rusíni (Ukrajinci) na Slovensku po roku 1989. (K právnym, jazykovým a školským problémom). In: Gajdoš, M., Konečný, S. (Eds.): Etnické minority na Slovensku: história, súčasnosť, súvislosti. Košice, SvÚ SAV, 82-93.
GAJDOŠ, M., KONEČNÝ, S. (1993): Political Aspects of "Action P" in East Slovakia in the Year 1950. In: Gajdoš, M. (Ed.): URBS - PROVINCIA - ORBIS. Príspevky k medzikarpatským a európskym stykom miest. Košice, SvÚ SAV, 177-186.
HADUŠOVSKÁ, S. (1994): Rusínska a ukrajinská menšina v pro-cesoch spoločenskej transformácie. In: Zeľová, A. et al.: Minoritné etnické spoločenstvá na Slovensku v procesoch spo-ločenských premien. Bratislava, Veda, 108-123.
HADUŠOVSKÁ, S. (1997): Spravodlivosť ako kritérium hodnotenia náročných životných situácií. In: Lovaš, L., Výrost, J. (Eds.): Stratégie správania v náročných životných situáciách. Košice, SvÚ SAV, 118-122.
HADUŠOVSKÁ, S. (1998): Spravodlivosť vo vzťahu k sociálnym normám. In: Výrost, J., Baumgartner, F. (Eds.): Perspektívy výskumu sociálnych noriem (CD ROM). Košice, SvÚ SAV.
HOMIŠINOVÁ, M. (1990): Česko-slovenské prostriedky masovej informácie pre obyvateľov maďarskej národnosti v kontexte spoločenských premien. In: Šutaj, Š. (Ed.): Vývoj a postavenie maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku po roku 1948. Košice, SvÚ SAV, 166-208.
HOMIŠINOVÁ, M. (1997): Etablovanie maďarských politických subjektov a ich miesto v zastupiteľských orgánoch Slovenskej republiky. In: Gajdoš, M., Konečný, S. (Eds.): Etnické minority na Slovensku: história, súčasnosť, súvislosti. Košice, SvÚ SAV, 34-48.
HOMIŠINOVÁ, M. (1997): Jazykové práva etnických minorít na Slovensku a ich súčasné interpretácie maďarskou menšinou. In: Bačová, V., Kusá, Z. (Eds.): Identity v meniacej sa spoločnosti. Košice, SvÚ SAV, 115-126.
HOMIŠINOVÁ, M. (1997): Maďarské politické strany a hnutia vo verejnom a politickom živote Slovenska. In: Gajdoš, M., Matula, P. (Eds.): Ni-ektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku. Koši-ce, SvÚ SAV, 101-114.
HOMIŠINOVÁ, M. (1997): Vývoj a zmeny v národnostnej kultúre maďarskej menšiny po transformácii slovenskej spoločnosti. In: Gajdoš, M., Matula, P. (Eds.): Ni-ektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku. Koši-ce, SvÚ SAV, 135-151.
HOMIŠINOVÁ, M. (1998): Vplyv menšinovej legislatívy na medzietnické vzťahy - možnosti prístupu skúmania sociálnych noriem medzietnických vzťahov. In: Výrost, J., Baumgartner, F. (Eds.): Perspektívy výskumu sociálnych noriem (CD ROM). Košice, SvÚ SAV.
HOMIŠINOVÁ, M., ŠUTAJ, Š. (1994): Maďarská menšina v proce-soch spoločenskej transformácie. In: Zeľová, A. et al.: Mi-noritné etnické spoločenstvá na Slovensku v procesoch spolo-čenských premien. Bratislava, Veda, 71-99.
JUROVÁ, A. (1989): Zmeny v prístupe štátnych orgánov k problematike cigánskych obyvateľov a ich uplatnenie vo Východoslovenskom kraji v rokoch 1965 - 1969. In: Bačová, V. (Ed.): Teoreticko-metodologické východiská výskumu cigánskej rodiny a cigánskych obyvateľov. Košice, 39-53.
JUROVÁ, A. (1991): Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945. In: Paukovič, V. (Ed.): Etnické menšiny. Košice, SvÚ SAV, 82-118.
JUROVÁ, A. (1992): Riešenie rómskej problematiky na Slovens-ku po druhej svetovej vojne. In: Mann, A. B. (Ed.): Neznámi Rómovia. Bratislava, Ister Science Press, 91-102.
JUROVÁ, A. (1996): "Oral history" - prameň a metóda skúmania historickej pamäti. In: Bačová, V.(Ed.): Historická pamäť a identita. Košice, SvÚ SAV, 55-73.
JUROVÁ, A. (1997): História Rómov - zdroj pozitívnej etnickej emancipácie? In: Bačová, V., Kusá, Z.: Identity v meniacej sa spoločnosti. Košice, SvÚ SAV, 155-164.
JUROVÁ, A. (1997): Rómovia na Slovensku. Náčrt povojnového vývoja a jeho problémov. In: Gajdoš, M, Konečný, S. (Eds.): Etnické minority na Slovensku: história, súčasnosť, súvislosti. Košice, SvÚ SAV, 49-68.
JUROVÁ, A. (1997): K možnostiam etnokultúrneho rozvoja Rómov na Slovensku. In: Gajdoš, M., Matula, P. (Eds.): Niektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku. Košice, SvÚ SAV, 152-179.
JUROVÁ, A., KOPTOVÁ, A. (1999): Ohrozené skupiny - deti a mládež rómskej minority. In: Slovensko a deti °99. Situačná analýza o stave detí na Slovensku. Bratislava, Slovenský výbor pre UNICEF, 34-41.
KONEČNÝ, S. (1989): K vývoju ukrajinskej otázky v období výstavby socializmu. In: Gajdoš, M. (Ed.): Vývoj a postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku v období výstavby socializmu. Košice, 5-33.
KONEČNÝ, S. (1996): K otázke národnej identity vo vývoji nacionalizmu na Slovensku. In: Bačová, V. (Ed.): Historická pamäť a identita. Košice, SvÚ SAV, 99-119.
KONEČNÝ, S. (1997): Formovanie polyetnického zloženia obyvateľstva Slovenska. In: Gajdoš, M., Matula, P. (Eds.): Niektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku. Košice, SvÚ SAV, 35-66.
KONEČNÝ, S. (1997): História v národnej ideológií Slovákov do roku 1918: klady a úskalia. In: Bačová, V., Kusá, Z. (Eds.): Identity v meniacej sa spoločnosti. Košice, SvÚ SAV, 76-87.
KONEČNÝ, S. (1997): Rusíni na Slovensku a ich národné vedomie v období socializmu. In: Gajdoš, M., Konečný, S.(Eds.): Etnické menšiny na Slovensku: história, súčasnosť, súvislosti. Košice, SvÚ SAV, 69-81.
KONEČNÝ, S. (1999): Rusíni na Slovensku a rozpad Rakúsko - Uhorska. In: Švorc, P., Harbuľová, Ľ. (Eds.): Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848 - 1918. Bratislava - Wien, 290-299.
KOTEKOVÁ, R. (1989): Rodina ako činiteľ socializácie cigánskych detí. In: Bačová, V. (Ed.): Teoreticko-metodologické východiská výskumu cigánskej rodiny a cigánskeho obyvateľstva. Košice, SvÚ SAV, 145-151.
LOVAŠ, L. (1993): Sociálna psychológia malých skupín. In: Výrost, J. a kol.: Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie II.. Bratislava, Veda, 130-209.
LOVAŠ, L. (1996): Interpersonálna agresia. In: Výrost, J., Zeľová, A., Lovaš, L.: Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie III.. Bratislava, Veda, 44-81.
LOVAŠ, L. (1997): Stratégie správania v náročných situáciách a agresivita. In: Lovaš, L., Výrost, J. (Eds.): Stratégie správania v náročných životných situáciách. Košice, SvÚ SAV, 89-93.
LOVAŠ, L. (1997): Typológia stratégií sociálneho správania v náročných životných situáciách. In: (Eds.): Stratégie správania v náročných životných situáciách. Košice, SvÚ SAV, 47-60.
LOVAŠ, L. (1998): K otázke typov sociálnych noriem: Sociálne normy a implicitné teórie sociálnych noriem (náčrt prístupu). In: Výrost, J., Baumgartner, F. (Eds.): Perspektívy výskumu sociálnych noriem (CD ROM). Košice, SvÚ SAV.
LOVAŠ, L. (1999): Psychologická zložka štúdia verejnej správy. In: Psychológia práce - teória a prax (CD ROM). Košice, Pregnant.
LOVAŠ, L., JUREČKOVÁ, V. (1989): Utváranie postojov k práci. In: Kováč, D., Daniel, J. a kol.: Psychologické zefektívňovanie práce v podmienkach VTR. Bratislava, Práca, 66-76.
LOVAŠ, L., PIRHÁČOVÁ, I. (1996): Medzigeneračné súvislosti osobnej identity. In: Bačová, V. (Ed.): Historická pamäť a identita. Košice, SvÚ SAV, 196-212.
MATULA, P. (1997): Spolková činnosť Čechov, Moravanov a Slezanov na Slovensku po roku 1992. In: Gajdoš, M., Konečný, S.: Etnické minority na Slovensku: história, súčasnosť, súvislosti. Košice, SvÚ SAV, 94-102.
MATULA, P. (1999): Českí stredoškolskí profesori na Slovensku v rokoch 1918 - 1919. In: Švorc, P., Harbuľová, Ľ: Stredourópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848 - 1918. Prešov, 346-352.
MIHINOVÁ, B. (1998): Problematika porušovania sociálnych noriem v kontexte mravného vývinu jedinca. In: Výrost, J., Baumgartner, F. (Eds.): Perspektívy výskumu sociálnych noriem (CD ROM). Košice, SvÚ SAV.
OLEJNÍK, M. (1994): Hlavné politické subjekty na Slovensku a ich postoje k riešeniu národnostnej problematiky. In: Ze-ľová, A. et al.: Minoritné etnické spoločenstvá na Slovensku v procesoch spoločenských premien. Bratislava, Veda, 63-67.
OLEJNÍK, M. (1996): Základné prvky obsahu historickej pamäti a ich úloha pri formovaní kolektívnej identity. In: Bačová, V. (Ed.): Historická pamäť a identita. Košice, SvÚ SAV, 42-54.
OLEJNÍK, M. (1997): Historický vývoj a súčasné postavenie nemeckej menšiny na Slovensku. In: Gajdoš, M., Matula, P. (Eds.): Niektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku. Košice, SvÚ SAV, 193-209.
OLEJNÍK, M. (1997): Nemecká menšina na Slovensku a jej odsun v rokoch 1945 - 1946. In: Gajdoš, M., Konečný, S. (Eds.): Etnické minority na Slovensku: história, súčasnosť, súvislosti. Košice, SvÚ SAV, 103-113.
OLEJNÍK, M. (1997): Transformácia identity spišských Nemcov v závislosti na meniacich sa štátoprávnych a sociálnych podmienkach Slovenska v 20. storočí. In: Bačová, V., Kusá, Z. (Eds.): Identity v meniacej sa spoločnosti. Košice, SvÚ SAV, 145-154.
OLEJNÍK, M. (1999): Postoj spišských Nemcov k rozpadu Rakúsko - Uhorska a vzniku ČSR. In: Švorc, P., Harbuľová, Ľ: Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848 - 1918. Prešov, 309-315.
PAUKOVIČ, V. (1990): Základné sociálne a demografické charakteristiky maďarskej národnosti v Česko-Slovensku. In: Šutaj, Š. (Ed.): Vývoj a postavenie maďarskej národnostnej menšiny po roku 1948. Košice, SvÚ SAV, 36-53.
PAUKOVIČ, V. (1992): Vybrané aspekty etnického spolužitia po roku 1989. In: Plichtová, J. (Ed.): Minority v politike. Bratislava, Veda, 130-133.
PAUKOVIČ, V. (1994): Etnická štruktúra Slovenskej republiky - základná charakteristika. In: Zeľová, A. et al.: Minoritné etnické spoločenstvá na Slovensku v procesoch spoločenských premien. Bratislava, Veda, 9-23.
PAUKOVIČ, V. (1994): Vzťahy Slovákov a národnostných menšín v národnostne zmiešaných regiónoch Slovenska. In: Zeľová, A. et al.: Minoritné etnické spoločenstvá na Slovensku v proce-soch spoločenských premien. Bratislava, Veda, 124-134.
PAUKOVIČ, V. (1997): Hľadanie etnickej identity a jej úloha v meniacej sa slovenskej spoločnosti. In: Bačová, V., Kusá, Z. (Eds.): Identity v meniacej sa spoločnosti. Košice, SvÚ SAV, 165-173.
PAUKOVIČ, V. (1997): Sociálne postavenie etnických menšín na Slovensku. In: Gajdoš, M., Matula, P. (Eds.): Niektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku. Košice, SvÚ SAV, 67-84.
PAUKOVIČ, V., KITA, L. (1989): Národnostná kultúra a národné vedomie u obyvateľstva ukrajinskej národnosti. In: Gajdoš, M. (Ed.): Vývoj a postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku v období výstavby socializmu. Košice, SvÚ SAV, 333-355.
PAUKOVIČ, V., KITA, L. (1990): Národnostná kultúra a národné vedomie u obyvateľstva maďarskej národnosti v Česko-Slovensku. In: Šutaj, Š. (Ed.): Vývoj a postavenie maďarskej národnostnej menšiny po roku 1948. Košice, SvÚ SAV, 100-128.
PAUKOVIČ, V., SZEDLÁKOVÁ, Ľ. (1991): K problematike vývoja a postavenia rusínsko-ukrajinského etnika na Slovensku. In: Paukovič, V. (Ed.): Etnické menšiny na Slovensku. Košice, SvÚ SAV, 53-64.
PIRHÁČOVÁ, I. (1997): Náročné životné situácie a sociálna nespravodlivosť. In: Lovaš, L., Výrost, J. (Eds.): Stratégie správania v náročných životných si-tuáciách. Košice, SvÚ SAV, 123-126.
STAŠKO, M. (1997): Determinanty sociálnoekonomického postavenia maďarskej menšiny na Slovensku v 20.storočí. In: Gajdoš, M., Konečný, S. (Eds.): Etnické minority na Slovensku: história, súčasnosť, súvislosti. Košice, SvÚ SAV, 11-19.
STAŠKO, M. (1997): Vývoj identity maďarského obyvateľstva na Slovensku. In: Bačová, V., Kusá, Z. (Eds.): Identity v meniacej sa spoločnosti. Košice, SvÚ, 108-114.
STAŠKO, M. (1999): Začiatočná fáza riešenia agrárnej otázky na Slovensku v prvých rokoch existencie ČSR. In: Švorc, P., Harbuľová, Ľ: Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848 - 1918. Prešov, 359-370.
SZEDLÁKOVÁ, Ľ., DANKO, J. (1989): Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich. In: Gajdoš, M. (Ed.): Vývoj a postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku v oblasti výstavby socializmu. Košice, SvÚ SAV, 133-149.
ŠUTAJ, Š. (1989): Ukrajinská otázka v politike KSČ v rokoch 1945 - 1986. In: Vývoj a postavenie ukrajinskej národnosti v Československu v období výstavby socializmu. Košice, SvÚ SAV, 1-34.
ŠUTAJ, Š. (1990): Maďarská otázka na Slovensku v rokoch 1948 - 1970. In: Šutaj, Š. (Ed.): Vývoj a postavenie maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku po roku 1948. Košice, SvÚ SAV, 5-36.
ŠUTAJ, Š. (1991): Hungarian minority in Slovakia 1918 - 1989. In: Raiman, V. (Ed.): Minorities in Politics. Vydal Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie. Bratislava, 23-33.
ŠUTAJ, Š. (1991): Historický náčrt postavenia maďarskej menšiny na Slovensku (1918 - 1989). In: Paukovič, V. (Ed.): Etnické menšiny na Slovensku. Košice, SvÚ SAV, 3-3O.
ŠUTAJ, Š. (1992): Zmena národnej identity v historickom vývoji. In: Plichtová, J. (Ed.): Minority v politike. Bratislava, Veda, 164-171.
ŠUTAJ, Š. (1993): Akcia Juh. In: Haraksim, Ľ. (Ed.): Národ-nosti na Slovensku. Bratislava, Veda, 107-115.
ŠUTAJ, Š. (1995): Súčasná maďarská spoločnosť. In: Matulník, J., Košč, M. (Eds.): Tolerancia v slovensko - maďarských vzťahoch. Bratislava, Polygrafia SAV, 41-55.
ŠUTAJ, Š. (1995): Maďarská menšina na Slovensku. In: Matulník, J., Košč, M. (Eds.): Tolerancia v slovensko - maďarských vzťahoch. Bratislava, Polygrafia SAV, 55-73.
ŠUTAJ, Š. (1996): Súčasná slovenská spoločnosť a pamäť ako jej diferencujúci činiteľ. In: Bačová, V. (ed.) Historická pamäť a identita. Košice, SvÚ SAV, 118-135.
ŠUTAJ, Š. (1997): Maďarská menšina a cirkvi na Slovensku v rokoch 1945 - 1948. In: Gajdoš, M., Konečný, S. (Eds.): Etnické minority na Slovensku: história, súčasnosť, súvislosti. Košice, SvÚ SAV, 20-33.
ŠUTAJ, Š. (1997): Maďarská menšina v povojnovom období na Slovensku - historické súvislosti a súčasné problémy. In: Gajdoš, M., Matula, P. (Eds.): Niektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku. Košice, SvÚ SAV, 85-100.
ŠUTAJ, Š., ZEĽOVÁ, A. (1989): Niektoré údaje o vývoji ukrajinského obyvateľtsva v Československu. In: Gajdoš, M. (Ed.): Vývoj a postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku v období výstavby socializmu. Košice, SvÚ SAV, 34-56.
VÝROST, J. (1986): Interdisciplinárny výskum v spoločenských vedách. In: Výrost, J. (Ed.): Aktuálne otázky interdisciplinárneho výskumu v spoločenských vedách. Košice, SvÚ SAV, 36-43.
VÝROST, J. (1987): Sociálna psychológia dnes a zajtra. Poznámky k súčasnému stavu a perspektívam rozvoja disciplíny. In: Výrost, J. (Ed.): Teoretické konštanty a praktické varianty uplatnenia sociálnej psychológie v spoločenskej praxi. Košice, SvÚ SAV, 2-16.
VÝROST, J. (1993): Osobnosť v sociálnom kontexte. In: Výrost, J. a kol.: Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie II. Bratislava, Veda, 1-71.
VÝROST, J. (1994): Problém etnických menšín v novej legisla-tíve. In: Zeľová, A. et al.: Minoritné etnické spoločenstvá na Slovensku v procesoch spoločenských premien. Bratislava, Veda, 88-93.
VÝROST, J. (1994): Etnocentrizmus, autoritárstvo, postoje k politickým zmenám. In: Zeľová, A. et al.: Minoritné etnic-ké spoločenstvá na Slovensku v procesoch spoločenských pre-mien. Bratislava, Veda, 200-225.
VÝROST, J. (1996): Sociálnopsychologická analýza osobných vzťahov. In: Výrost, J., Zeľová, A., Lovaš, L.: Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie III. Bratislava, Veda, 9-43.
VÝROST, J. (1997): Náročné životné situácie, stratégie správania a ich vzťahy k príbuzným pojmom. In: Lovaš, L., Výrost, J.(Eds.): Stratégie správania v náročných životných situáciách. Košice, SvÚ SAV, 6-11.
VÝROST, J. (1997): Interpersonálny kruh a jeho vzťah k stratégiám správania v náročných životných situáciách. In: Lovaš, L., Výrost, J. (Eds.): Stratégie správania v náročných životných situáciách. Košice, SvÚ SAV, 82-88.
VÝROST, J. (1998): Úloha sociálnych (subjektívnych) noriem v modeloch predikcie správania v sociálnej psychológii. In: Výrost, J., Baumgartner, F. (Eds.): Perspektívy výskumu sociálnych noriem (CD ROM). Košice, SvÚ SAV.
VÝROST, J. (1999): Vývoj počítačovej testovej batérie pre posudzovanie manažérskych predpokladov. In: Psychológia práce - teória a prax (CD ROM). Košice, Pregnant.
VÝROST, J., BAČOVÁ, V. (1996): Medzigeneračné súvislosti sociálnej identity vybranej vzorky obyvateľov SR. In: Bačová, V. (Ed.): Historická pamäť a identita. Košice, SvÚ SAV, 141-157.
VÝROST, J., FURMANÍK, P. (1988): Prostriedky masovej informácie a propagandy a ich vplyv na formovanie národného vedomia obyvateľstva slovensko-ukrajinskej národnostne zmiešanej oblasti SSR. In: Gajdoš, M. (Ed.): Vývoj a postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku v období výstavby socializmu. Košice, SvÚ SAV, 300-322.
VÝROST, J., FRANKOVSKÝ, M. (1989): Psychologické pôsobenie kolektívu na pracovnú činnosť. In: Kováč, D., Daniel, J. a kol.: Psychologické zefektívňovanie práce v podmienkach VTR. Bratislava, Práca, 39-52.
VÝROST, J., LOVAŠ, L. (1998): Analýza súvislostí medzi normami a črtami interpersonálneho správania. In: Výrost, J., Baumgartner, F. (Eds.): Perspektívy výskumu sociálnych noriem (CD ROM). Košice, SvÚ SAV.
ZEĽOVÁ, A. (1990): Z výsledkov prieskumu k maďarskému národnostnému školstvu vo Východoslovenskom kraji. In: Šutaj, Š. (Ed.): Vývoj a postavenie maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku po roku 1948. Košice, SvÚ SAV, 208-228.
ZEĽOVÁ, A. (1991): Etnická identita maďarskej menšiny na Slovensku. In: Paukovič, V. (Ed.): Etnické menšiny na Slovensku. Košice, SvÚ SAV, 43-52.
ZEĽOVÁ, A. (1991): Etnická identita rusínsko-ukrajinskej menšiny na Slovensku. In: Paukovič, V. (Ed.): Etnické menšiny na Slovensku. Košice, SvÚ SAV, 72-81.
ZEĽOVÁ, A. (1992): Integrácia maďarskej menšiny na Slovensku - problém jazyka. In: Plichtová, J. (Ed.): Minority v politike. Bratislava, Veda, 137-141.
ZEĽOVÁ, A. (1994): Maďarská menšina. In: Zeľová, A. et al.: Minoritné etnické spoločenstvá na Slovensku v procesoch spo-ločenských premien. Bratislava, Veda, 23-31.
ZEĽOVÁ, A. (1994): Rusínska a ukrajinská menšina. In: Zeľo-vá, A. et al.: Minoritné etnické spoločenstvá na Slovensku v procesoch spoločenských premien. Bratislava, Veda, 39-44.
ZEĽOVÁ, A. (1994): Slovensko-maďarské vzťahy - sonda do ná-zorov špecifickej skupiny. In: Zeľová, A. et al.: Minoritné etnické spoločenstvá na Slovensku v procesoch spoločenských premien. Bratislava, Veda, 134-141.
ZEĽOVÁ, A. (1994): Vývoj slovenskej (česko-slovenskej) spo-ločnosti od novembra 1989. In: Zeľová, A. et al.: Minoritné etnické spoločenstvá na Slovensku v procesoch spoločenských premien. Bratislava, Veda, 45-63.
ZEĽOVÁ, A., URBANOVÁ, K. (1990): Maďarské národnostné školstvo - súčasný stav, jeho odraz vo vedomí obyvateľov slovensko- maďarskej národnostne zmiešanej oblasti. In: Šutaj, Š. (Ed.): Vývoj a postavenie maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku po roku 1948. Košice, SvÚ SAV, 76-99.

Kapitoly v monografiách publikovaných v zahraničí:

BAČOVÁ, V. (1997): Identita v sociálnej psychológii. In: Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.): Sociální psychologie / Sociálna psychológia. Praha, ISV, 211-234.
BAČOVÁ, V., ELLIS, P. (1996): Cultural-Political Differences in Perception of Ethnic Concepts in Central-Eastern and Western Europe. In: Breakwell, G.M., Lyons, E. (Eds.): Changing European Identities: Social-Psychological Analyses of Social Change. Butterworth-Heinemann, Oxford, 145-168.
BAČOVÁ, V., HOMIŠINOVÁ, M. (1999): Political Development in Slovakia as Understood by the Hungarian Minority's Political Parties after the Emergence of Slovakia. In: J. Mucha (Ed.): Dominant Culture as a Foreign Culture: Dominant Groups in the Eyes of Minorities. East European Monographs. New York: Columbia University Press, 79-95.
BAČOVÁ, V., ŠUTAJ, Š. (1993): Re-Slovakization: The Changes of Nationality and Ethnic Identity in Historical Development in Slovak-Hungarian Environment. In: Small Nations and Ethnic Minorities in an Emerging Europe. Slavica Verlag dr. Anton Kovač, München, 239-242.
BAUMGARTNER, F. (1997): Sociálne poznávanie. In: Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.): Sociální psychologie / Sociálna psychológia. Praha, ISV, 99-124.
BAUMGARTNER, F., FRANKOVSKÝ, M., HADUŠOVSKÁ, S. (1995): Kognitívna reprezentácia náročných životných situácií: medzipohlavné porovnanie. In: Osecká, L., Smékal, V. (Eds.): Sborník k 60. vyročí časopisu Psychologie. Brno, PÚ AV ČR, 221-238.
GAJDOŠ, M., JUROVÁ, A. (1996): "Július K.". In: Musilová, D. (Ed.): Životní příběhy ročníků 1924. Historicko - biografický výzkum. II. díl. Praha, ÚSD, 50-75.
JUROVÁ, A. (1999): Štátna politika voči Rómom na Slovensku v 90. rokoch a rómska politická scéna v jej kontexte. In: K problematice minorit. Praha, ÚSD AV ČR, 102-117.
LOVAŠ, L. (1996): Interaktívne správanie účastníkov agresívnych situácií. In: Osecká, L., Smékal, V. (Eds.): Sborník k 60. vyročí časopisu Psychologie. Brno, PÚ AV ČR, 261-272.
LOVAŠ, L. (1997): Agresivita. In: Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.): Sociální psychologie / Sociálna psychológia. Praha, ISV, 315-338.
LOVAŠ, L. (1997): Malé sociálne skupiny. In: Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.): Sociální psychologie / Sociálna psychológia. Praha, ISV, 365-388.
LOVAŠ, L. (1998): Človek a zákon: Sociálne normy, sociálna spravodlivosť a psychológia práva. In: Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.): Aplikovaná sociální psychologie I. Člověk a sociální instituce. Praha, Portál, 93-124.
LOVAŠ, L., VÝROST, J. (1996): The role of social psychology in the interdisciplinary research. In: Gašparíková, J., Bakoš, N., Pillay, C. Prinsloo (Eds.): Methodological Challenges of Interdisciplinary Research in the Social Sciences. HRSC Publishers, Pretoria, 223-229.
OLEJNÍK, M., GABZDILOVÁ, S. (1998): Minorities and foreign policy Slovakia. In: Minorities and foreign Policy. Minorities in East Central Europe and their impach upon foreign policy. Groningen, 91-109.
STAINTON ROGERS, W., STAINTON ROGERS, R., VÝROST, J., LOVAŠ, L. (1996): Worlds apart: Young people's aspirations in a changing Europe. In: Roche, J., Tucker, S. (Eds.): Working with Young People: Context, Policy and Practice. London, Sage.
STAINTON ROGERS, W., STAINTON ROGERS, R., VÝROST, J., LOVAŠ, L. (1997): Worlds apart: Young people's aspirations in a changing Europe. In: Roche, J., Tucker, S. (Eds.): Youth in Society. Contemporary Theory, Policy and Practice. London, Sage, 26-34.
ŠUTAJ, Š. (1993): Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945 - 1948. In: Jech, K. (Ed.): Stránkami soudobých dějin. Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana. Praha, 257-272.
ŠUTAJ, Š. (1996): Ungarische Minderheit in der Slowakei während der nachkriegsetwicklung. In: Aktuelle forschungen zur nationalen frage und vertrebungsproblematik in der Tschechoslovakei und Ungarn 1938 - 1948. Wien, 81-87.
ŠUTAJ, Š., OLEJNÍK, M. (1998): Law and practice of central European countries in the field of national minorities protection (Slovak Republic) In: Kranz, J. (Ed.): Law and practice of central European countries in the field of national minorities protection after 1989. Warszawa, Centre for International Relation, 269-321.
VÝROST, J. (1996): Osobné vzťahy, blízke vzťahy a možnosti ich merania. In: Osecká, L., Smékal, V. (Eds.): Sborník k 60. vyročí časopisu Psychologie. Brno, PÚ AV ČR, 239-260.
VÝROST, J. (1997): Osobné vzťahy. In: Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.): Sociální psychologie / Sociálna psychológia. Praha, ISV, 263-288.
VÝROST, J. (1997): Postoje a ich zmena. In: Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.): Sociální psychologie / Sociálna psychológia. Praha, ISV, 237-262.
VÝROST, J. (1997): Predmet a miesto sociálnej psychológie v systéme vied. In: Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.): Sociální psychologie / Sociálna psychológia. Praha, ISV, 9-22.
VÝROST, J. (1997): Sociálna psychológia osobnosti. In: Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.): Sociální psychologie / Sociálna psychológia. Praha, ISV, 149-180.
VÝROST, J. (1998): Človek a moc: Politická psychológia. In: Výrost, J., Slaměník, I.: Aplikovaná sociální psychologie I: Člověk a sociální instituce. Praha, Portál, 57-92.
VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. (1998): Súčasné možnosti a perspektívy aplikácie sociálnopsychologického poznania. In: Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.): Aplikovaná sociální psychologie I. Člověk a sociální instituce. Praha, Portál, 13-25.
VÝROST, J., ZEĽOVÁ, A. (1993): Ethnic Political Movements in CSFR - Development of their Programmes and Aims. (Z) Devetak,S., Flere,S., Seewann,G.,(Eds.), Small Small Nations and Ethnic Minorities in an Emerging Europe. München, Slavica Verlag, 113-120.

Publikácie (štúdie) v plnom rozsahu publikované v periodikách evidovaných v Current Contents:

BABÍK, M. (1998): Demanding life situations simulated by virtual reality: Psychometric verification of „Subjective Emotional Balance Questionnaire". Studia Psychologica, 40, 357-360.
BAČOVÁ, V. (1986): Problems and premises in the investigation of attribution processes. Studia Psychologica, 28, 2, 149-160.
BAČOVÁ, V. (1993): Influence of Eastern-Western European Citizenship and Ethnic Majority-Minority Membership on the Perceiving of Ethnic Concepts. Studia Psychologica, 35, 4-5, 288-289.
BAČOVÁ, V. (1994): Teórie osobnej a sociálnej identity v so-ciálnej psychológii. Československá psychologie, 38, 1, 30-44.
BAČOVÁ, V. (1996): Spoločenská a kultúrna podmienenosť osobnej identity. Československá psychologie, 40, 4, 321-337.
BAČOVÁ, V. (1997): Primordiálny versus inštrumentálny základ etnickej a národnej identity. Československá psychologie, 41, 4, 303-313.
BAČOVÁ, V. (1998): Identita slovenských mužov a žien v rôznom období dospelosti. Československá psychologie, 42, 1, 8-20.
BAČOVÁ, V. (1998): Možnosti zisťovania identity: metodika IDEX. Československá psychologie, 42, 5, 449-461.
BAČOVÁ, V. (1998): Implicit personal theories on specific domains of the social world. Studia Psychologica, 40, 4, 255-260.
BAČOVÁ, V.( 1999): Ethnic/political identity and beliefs about ethnicity among academics in Slovakia. Studia Psychologica, 41, 2, 151-166.
BAČOVÁ, V. (1999): Primordialistické konštruovanie národa na Slovensku - medzigeneračné porovnanie. Československá psychologie, 43, 3, 205-215.
BAČOVÁ, V., BAČA, L. (1994): Analýza bývania rómskeho spoločenstva na sídlisku Lunik IX v Košiciach. Sociológia, 26, 5-6, 447-453.
BAČOVÁ, V., BAUMGARTNER, F. (1987): Sociálne poznávanie v sociálnej psychológii: analýza a hodnotenie doterajšieho vývoja. Československá psychologie, 32, 3, 192-200.
BAČOVÁ, V., HOMIŠINOVÁ, M., COOPER, M-P. (1994): Problémy reformy verejnej správy na Slovensku vzhľadom na národnostne zmiešané oblasti. Sociológia, 26,5-6, 438-446.
BAJAN, P. (1998): New communities, new social norms? Studia Psychologica, 40, 361-366.
BAUMGARTNER, F. (1988): Internaľnosť - eksternaľnosť i urovni struktury aspiracij. Studia Psychologica, 30, 1, 39-47.
BAUMGARTNER, F. (1991): Expectations in interpersonal situa-tions and their personality components. Studia Psychologica, 33, 2, 83-90.
BAUMGARTNER, F. (1991): Sebamonitorovanie a jeho pôsobenie na poznávanie interpersonálnych situácií. Československá psychologie, 35, 5, 385-394.
BAUMGARTNER, F. (1993): Self-actualization strategies of man in socio-cultural context and possibilities of their optima-lization. Studia Psychologica, 35, 1, 43-48.
BAUMGARTNER, F. (1993): Gender and aggressive behavior: some empirical findings. Studia Psychologica, 35, 4-5, 390-392.
BAUMGARTNER, F. (1995): Posudzovanie situácií interpersonál-nej agresie a jeho vzťah k stratégiám správania. Českoslo-venská psychologie, 39, 4, 289-299.
BAUMGARTNER, F. (1995): Effects of instrumental vs. expres-sive views of aggression on strategies of aggressive behavior. Studia Psychologica, 37, 3, 197-198.
BAUMGARTNER, F. (1997): Dimensions of depression in relation to strategies of coping in demanding situations. Studia Psychologica, 39, 2, 123-127.
BAUMGARTNER, F., FRANKOVSKÝ, M., LOVAŠ, L. (1994): The perception of accidents in interpersonal interaction. Studia Psychologica, 36, 4, 265-273.
BAUMGARTNER, F., LOVAŠ, L., FRANKOVSKÝ, M. (1992): Effect of Type and Gender of Observers in Their Interpretation of Interpersonal Incidents. Studia Psychologica, 34, 2, 137-151.
BOLFÍKOVÁ, E. (1994): Brain Drain, aktuálne otázky riešenia projektu UNESCO "Problémy úniku mozgov v Európe". Socioló-gia, 26, 5-6, 463-473.
BOLFÍKOVÁ, E. (1995): People's understanding organizational fairness. Studia Psychologica, 37, 3, 190-191.
BOLFÍKOVÁ, E. (1996): Možnosti hodnotenia procedurálnej spravodlivosti v organizáciách. Sociológia, 28, 3, 245-256.
BOLFÍKOVÁ, E. (1997): Strategies of fair solving of demanding life situations. Studia Psychologica, 39, 2, 119-122.
BOLFÍKOVÁ, E., FRANKOVSKÝ, M. (1997): Medzigeneračné rozdiely v pocite príslušnosti k „makro"sociálnym útvarom. Sociológia, 29, 1, 55-68.
FRANKOVSKÝ, M. (1993): Group solving of real and artificial problems in nature group. Studia Psychologica, 35, 4-5, 418-419.
FRANKOVSKÝ, M. (1995): Multidimensional scale of argumentativeness. Studia Psychologica, 37, 3, 157-158.
FRANKOVSKÝ, M., BAUMGARTNER, F.(1994): Relation between the evaluation of other person¦s behavior and the choice of reactive behavior in situation of accidental incident. Journal of Russian and East European Psychology, 32, 1, 69-77.
FRANKOVSKÝ, M., BAUMGARTNER, F. (1997): Behavior strategies in demanding life situations. Stu-dia Psychologica, 39, 2, 103-109.
GABZDILOVÁ, S. (1994): Vzdelanie, vzdelanostná úroveň a vzdelanostná štruktúra obyvateľstva Slovenskej republiky vo vzťahu k etnickému členeniu. Sociológia, 26, 5-6, 475-480.
GABZDILOVÁ, S. (1997): Možnosti a problémy vzdelávania v jazyku maďarskom na Slovensku po druhej svetovej vojne do roku 1953. Historický časopis, 45, 4, 612-630.
HADUŠOVSKÁ, S. (1995): Young people°s percepcion of justice. Studia Psychologica, 37, 3, 195-196.
HADUŠOVSKÁ, S. (1997): K teórii spravodlivosti Johna Rawlsa. Filozofia, 52, 5, 303-309.
HADUŠOVSKÁ, S. (1997): Stratégie správania v náročných situáciách - medzipohlavné rozdiely. Studia Psychologica, 39, 2, 115-118.
HOMIŠINOVÁ, M. (1998): Perception of social norms of inter-ethnic relations. Studia Psychologica, 40, 367-371.
JUROVÁ, A. (1993): Snahy o sformulovanie štátnej politiky voči rómskym obyvateľom v povojnovom období. Historický ča-sopis, 41, 4, 414-429.
JUROVÁ, A. (1994): Vzdelanostný handicap u rómskeho etnika - spôsoby jeho doterajšieho prekonávania a perspektívne mož-nosti. Sociológia, 26, 5-6, 481-488.
LOVAŠ, L. (1985): K niektorým otázkam súčasného rozvoja sociálnej psychológie. Československá psychologie, 29, 6, 532-535.
LOVAŠ, L. (1986): Aktuálne teoretické problémy vymedzenia pojmu úroveň ašpirácií. Československá psychologie, 30, 1, 80-91.
LOVAŠ, L. (1987): Osnovnyje aspekty rešenija otnošenija attitjudov i povedenija. Studia Psychologica, 19, 2, 167-168.
LOVAŠ, L. (1992): Fenomén sociálneho zaháľania (social loafing) v sociálnej psychológii. Československá psycholo-gie, 36, 2, 134-149.
LOVAŠ, L. (1993): Social cognition of failure events: The phenomenon of perspective-specific differences. Studia Psychologica, 35, 4-5, 409-411.
LOVAŠ, L. (1994): Reaction of the actor after an unexpected incident and the evaluation of his behavior in the critical act. Studia Psychologica, 36, 3, 197-204.
LOVAŠ, L. (1995): Nespravodlivosť v interpersonálnych vzťa-hoch. Československá psychologie, 39, 3, 203-212.
LOVAŠ, L. (1997): Aggressiveness and behavior strategies in demanding situations. Studia Psychologica, 39, 2, 129-132.
LOVAŠ, L. (1997): Vplyv agresivity na percepciu správania účastníkov incidentu z perspektívy obete. Československá psychologie, 41, 399-408.
LOVAŠ, L. (1998): Model diferenciácie sociálnych a personálnych noriem: Normatívny pohľad na odplácanie (kontraagresiu). Československá psychologie, 42, 6, 543-557.
LOVAŠ, L., BAUMGARTNER, F. (1998): The expression of norms and their cognitive representations. Studia Psychologica, 40, 4, 348-351.
LOVAŠ, L., BAUMGARTNER, F., FRANKOVSKÝ, M. (1992): Vplyv po-zície aktéra a obete a pohlavia na interpretáciu náhodného incidentu. Československá psychologie, 36, 4, 337-352.
LOVAŠ, L., FRANKOVSKÝ, M., BAUMGARTNER, F. (1993): Vplyv postupu aktéra po neočakávanom incidente na hodnotenie jeho správania poškodenou osobou. Československá psychologie, 37, 5, 421-433.
LOVAŠ, L., FRANKOVSKÝ, M., BAUMGARTNER, F. (1994): Correla-tion between evaluation of another person°s behavior and choice of response behavior in a chance situation. Journal of Russian and East European Psychology, 32, 1, 69-77.
LOVAŠ, L., NAGYOVÁ, I. (1995): Scale of attributional comp-lexity. Studia Psychologica, 37, 3, 146-148.
LOVAŠ, L., PIRHÁČOVÁ, I. (1996): Anxieta, hnevlivosť a senzitivita voči nespravodlivosti. Československá psychologie, 40, 248-255.
LOVAŠ, L., TRENKOVÁ, Š. (1996): Aggression and perception of an incident. Studia Psychologica, 38, 4, 265-270.
LOVAŠ, L., VÝROST, J., BAUMGARTNER, F., BOLFÍKOVÁ, E., FRANKOVSKÝ, M., HADUŠOVSKÁ, S. (1997): Dimension of social behavior in demanding situations. Studia Psychologica, 39, 2, 91-101.
MATULA, P. (1996): České spolky v Slovenskej republike a ich prezentácia problémov českej menšiny. Sociológia, 28, 4, 309-316
MIHINOVÁ, B. (1998): Problems of dilemmas solutions in the context of social norms. Studia Psychologica, 40, 352-356.
OVEČKOVÁ, O., VÝROST, J., ZEĽOVÁ, A. (1991): Czechoslovakia - Federacy in the Context of Democratic Changes. Regions of Europe, 3, 244-249.
ŠUTAJ, Š., VOVKANYČ, I. I. (1997): Ruská historiografia o dejinách Československa. Slovanské štúdie, č. 1, (vročenie 1999), 11-26.
ŠUTAJ, Š. (1998): Príprava nového programu Demokratickej strany roku 1947. Historický časopis, 46, 294-319.
STAINTON ROGERS, R., STAINTON ROGERS, W., VÝROST, J., LOVAŠ, L. (1995): Future imperfect? The aspirations of Slovak and UK young people. Studia Psychologica, 37, 3, 192-194.
VÝROST, J. (1985): Interdisciplinary research in social sciences: general survey of experience gained during research. Science of Science, 5, 1-2, 99-107.
VÝROST, J. (1992): K psychometrickým vlastnostiam modelu štruktúry čŕt interpersonálneho správania J. S. Wigginsa, reprezentovaného metodikou IAS-R. Československá psychologi-e, 36, 6, 571-581.
VÝROST, J. (1993): Self-actualization strategies concept in social psychological research: possibilities and perspecti-ves. Studia Psychologica, 35, 4-5, 393-396.
VÝROST, J. (1995): Self-actualization strategies and coping. Studia Psychologica, 37, 3, 162-164.
VÝROST, J. (1996): Štruktúra hnevlivosti, jej konceptualizácia a operacionalizácia: Multidimenzionálna škála hnevu. Československá psychologie, 5, 406-413.
VÝROST, J. (1997): Relationship between interpersonal behavior traits and behavior strategies in demanding life situations. Studia Psychologica, 39, 2, 111-114.
VÝROST, J. (1998): Multidimenzionálna analýza súvislostí stratégií správania v náročných životných situáciách a čŕt interpersonálneho správania. Československá psychologie, 42, 21-31.
VÝROST, J., BAČOVÁ, V., ZEĽOVÁ, A. (1992): Self-actualization: Alternative Approaches to it’s Conceptu-alization and Operationalization. Studia Psychologica, 34, 1, 45-67.
VÝROST, J., FRANKOVSKÝ, M. (1998): On the transsituational stability of social norms. Studia Psychologica, 40, 343-347.
VÝROST, J., LOVAŠ, L. (1999): Subjektívna pravdepodobnosť, subjektívna istota, pozitívno-negatívna asymetria. Studia Psychologica, 41, 4, 301-305.
VÝROST, J., LOVAŠ, L., BAUMGARTNER, F., BOLFÍKOVÁ, E., FRAN-KOVSKÝ, M., HADUŠOVSKÁ, S. (1995): Possibilities of empiri-cal classifications of demanding life situations. Studia Psychologica, 37, 2, 93-106.
VÝROST, J., STAINTON ROGERS, R., STAINTON ROGERS, W., LOVAŠ, L. (1997): Describing hard times: A cross-cultural comparison of negative values. Studia Psychologica, 39, 2, 137-152.
VÝROST, J., ZEĽOVÁ, A. (1986): Einstellungen und Prädiktion im Verhalten. Studia Psychologica, 2, 137-147.
VÝROST, J., ZEĽOVÁ, A., BAČOVÁ, V. (1992): Self-actualization and its sociopsychological correlates. Studia Psychologica, 34, 4-5, 373-384.
ZEĽOVÁ, A. (1989): Po kríze? Snahy o integráciu v súčasnej sociálnej psychológii na Západe. Československá psychologie, 5, 453-459.
ZEĽOVÁ, A. (1990): Možnosti politickej psychológie u nás - predtým a teraz. Československá psychologie, 34, 6, 481-488.
ZEĽOVÁ, A. (1993): Social psychological research of ethnic problems in the processes of social transformation in Slova-kia. Studia Psychologica, 35, 1, 49-53.

Publikácie (štúdie) v plnom rozsahu publikované v periodikách neevidovaných v Current Contents:

BABÍK, M. (1998): Náročné životné situácie a normatívne presvedčenia simulované virtuálnou realitou. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 4.
BABÍK, M. (1999): Aspekty emocionálneho zvládania stresu v simulovaných podmienkach virtuálnej reality. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 2, 1.
BAČOVÁ, V. (1985): Ku kritike a východiskám skúmania atribučných procesov. Vedecké informácie, 1, 69-102.
BAČOVÁ, V. (1985): Súčasný stav rozpracovania kategoriálneho systému v marxistickej sociálnej psychológii. Vedecké informácie, 2, 142-151.
BAČOVÁ, V. (1986): Pojem "schéma" v problematike sociálneho poznávania. Vedecké informácie, 2, 133-148.
BAČOVÁ, V. (1987): Charakteristiky cigánskej rodiny vo vzťahu k začleňovaniu Cigánov do celospoločenských štruktúr. Vedecké informácie, 1, 80-97.
BAČOVÁ, V. (1988): Spoločenská integrácia cigánskych obyvateľov a cigánska rodina. Slovenský národopis, 1, 22-34.
BAČOVÁ, V. (1988): Niektoré problémy výskumu cigánskej rodiny - informácia z predvýskumu. Vedecké informácie, 2, 112-133.
BAČOVÁ, V. (1989): Sociálno-ekonomické postavenie cigánskych obyvateľov a cigánskych rodín. Ekonomika práce, 5, 1-12.
BAČOVÁ, V. (1989): Prístupy k porovnávaniu a hodnoteniu súčasnej rodiny v praxi a v teórii. Sociológia, 21, 4, 447-457.
BAČOVÁ, V. (1989): Maskulinita a feminita ako seba-schéma a niektoré faktory jej vývoja. Vedecké informácie, 1, 67-76.
BAČOVÁ, V. (1990): Etnická identita osobnosti - sociálnop-sychologický prístup. Slovenský národopis, 38, 4, 508-514.
BAČOVÁ, V. (1990): Typológia rómskych rodín v SR. Socioló-gia, 22, 4, 491-501.
BAČOVÁ, V. (1991): Hľadanie rómskej identity. Sociológia, 23, 1-2, 139-147.
BAČOVÁ, V. (1992): Národ a etnicita - nahliadnutie do niek-torých koncepcií. Sociológia, 24, 1-2, 17-24.
BAČOVÁ, V. (1992): Vnímanie problémov a možností ich riešenia v slovensko-maďarských vzťahoch na Slovensku. Medzinárodné otázky, 4, 66-69.
BAČOVÁ, V. (1997): Zvládanie dvojitej sociálnej identity jedinca. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 32, 2, 149-154.
BAČOVÁ, V. (1998): The Construction of National Identity - on Primordialism and Instrumentalism. Human Affairs, 8, 1, 29-43.
BAČOVÁ, V. (1998): Človek ako muž a človek ako žena v psychologickom bádaní (k histórii a súčasnosti bádania). Aspekt, VI, 3, 213-215.
BAČOVÁ, V. (1998): Výskum identity a historickej pamäti. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 4.
BAČOVÁ, V. (1998): Rozdielne generácie - používanie iných vysvetľovaní? Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 4.
BAČOVÁ, V. (1999): Feministický výskum. Aspekt, VII, 1, 213-218.
BAČOVÁ, V., KOTEKOVÁ, R. (1988): Pokus o klasifikáciu problematiky psychológie rodiny a jej využitie pri analýze odbornej časopiseckej produkcie. Vedecké informácie, 1, 95-112.
BAČOVÁ, V., TARASOVIČOVÁ, T. (1990): K niektorým aspektom ekonomickej aktivity mladých cigánskych otcov a matiek. Vedecké informácie, 1, 103-115.
BAČOVÁ, V., ZEĽOVÁ, A. (1993): Etnické menšiny na Slovensku. Sociológia, 25, 4-5, 417-431.
BAJAN, P. (1998): Virtuálne komunity: „Objavenie noriem?" Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 4.
BAJAN, P. (1999): Počítačom sprostredkovaná komunikácia a disinhibované správanie. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 2, 1.
BAJCURA, I., VÝROST, J. (1986): Výsledky riešenia národnostnej otázky v podmienkach Východoslovenského kraja. Sociológia, 3, 257-272.
BAUMGARTNER, F. (1990): K problematike výskumu poznávania sociálnych situácií: poňatie situácií v psychológii. Vedecké informácie, 1, 3-18.
BAUMGARTNER, F. (1990): K problematike štúdia osobnostných aspektov sociálneho styku. Vedecké informácie, 1, 39-56.
BAUMGARTNER, F. (1995): Prejavy agresívneho správania diev-čat a chlapcov. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 30, 2, 199-208.
BAUMGARTNER, F. (1998): Interpohlavné rozdiely v agresívnom správaní. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 1.
BAUMGARTNER, F. (1998): Overovanie modelu diferenciácie noriem (model IDP) - sledovanie vplyvu rôznych foriem vyjadrenia noriem. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 4.
BAUMGARTNER, F., BAČOVÁ, V. (1995): Sociálnopsychologické súvislosti preferovania stratégií zvládania ťažkostí. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 30, 1, 63-67.
BAUMGARTNER, F., FRANKOVSKÝ, M. (1997): K problémom zisťovania stratégií riešenia náročných situácií. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 32, 2, 155-160.
BAUMGARTNER, F., FRANKOVSKÝ, M. (1999): Stratégie zvládania vo vzťahu k dimenziám hodnotenia náročných situácií. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 2, 2.
BOLFÍKOVÁ, E. (1988): Hudba a jej vplyv na mladého poslucháča. Vedecké informácie, 1, 59-80.
BOLFÍKOVÁ, E. (1998): Dva pohľady na výskum sociálnych noriem – distribúcia a príspevok. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 4.
BUOCOVÁ, Z. (1986): Vývoj triednej a sociálnej štruktúry Východoslovenského kraja. Sociológia, 18, 3, 245-256.
BUOCOVÁ, Z. (1988): Skúsenosti z odovzdávania výsledkov základného výskumu pre spoločenskú prax. Sociológia, 20, 3, 350-351.
DUBAYOVÁ, M. (1988): K teoreticko-metodologickým východiskám výskumu cigánskej rodiny v období výstavby socializmu v Československu. Slovenský národopis, 36, 1, 210-219.
DUBAYOVÁ, M. (1990): K problematike vzťahu cigánskej lokál-nej a cigánskej etnickej skupiny. Slovenský národopis, 38, 1-2, 274-277.
FRANKOVSKÝ, M. (1987): K niektorým aspektom skúmania medziosobných vzťahov v malej sociálnej skupine. Vedecké informácie, 2, 99-115.
FRANKOVSKÝ, M. (1988): K prístupom a možnostiam klasifikácie skupinových problémových situácii. Vedecké informácie, 2, 62-83.
FRANKOVSKÝ, M. (1998): Vnímanie identity k makrosociálnym útvarom. Človek a spoločnosť, (www.saske.sk/cas), 1, 4.
FRANKOVSKÝ,M. (1998): Stratégie správania v náročných situáciách a sociálne normy. . Človek a spoločnosť, (www.saske.sk/cas), 1, 4.
FRANKOVSKÝ,M. (1999): Interpohlavné rozdiely v posudzovaní stratégií správania v náročných životných situáciách. Človek a spoločnosť, (www.saske.sk/cas), 2, 3.
FRANKOVSKÝ, M., BOLFÍKOVÁ, E. (1998): Intergeneračné rozdiely vo vnímaní príslušnosti k makrosociálnym útvarom. Človek a spoločnosť, (www.saske.sk/cas), 1, 1.
GABZDILOVÁ, S. (1992): Národnostné školstvo v Slovenskej re-publike. Pedagogická revue, 7, 548-553.
GABZDILOVÁ, S. (1992): Školy s vyučovacím jazykom maďarským na území Slovenska v rokoch 1970 - 1992. Slovenská štatistika a demografia, 3, 41-53.
GABZDILOVÁ, S. (1994): Vznik a činnosť OMD. Historická revue, 5, 17-18.
GABZDILOVÁ, S. (1994): Menšinové školstvo v Slovenskej re-publike po novembri 1989. Slovenská štatistika a demografia, 4, 4, 45-57.
GABZDILOVÁ, S. (1996): K analýze demografického a sociálneho postavenia obyvateľstva českej, moravskej a sliezskej národnosti v Slovenskej republike. Slezský sborník, 94, 3, 198-203.
GABZDILOVÁ, S. (1997): Etnické menšiny na Slovensku - možnosti výskumu ich historickej pamäti. Slezský zborník, 95, 1-2, 86-91.
GABZDILOVÁ, S. (1998): Školská politika štátnych orgánov vo vzťahu k etnickým menšinám na Slovensku v rokoch 1944 - 1948. Slezský sborník, 96, 3, 161-171.
GABZDILOVÁ, S. (1998): Diskriminácia nemeckého a maďarského obyvateľstva na Slovensku po druhej svetovej vojne. Človek a spoločnosť (www.saske. sk./cas), 1, 2.
GABZDILOVÁ, S., HOMIŠINOVÁ, M. (1994): Aktuálne problémy školstva v reflexii a v činnosti maďarských politických strán a hnutí v Slovenskej republike. Regio, 3, 19-28.
GABZDILOVÁ, S., OLEJNÍK, M. (1998): Nemecká menšina na Slovensku po roku 1918 so zameraním na oblasť Spiša. Človek a spoločnosť (www.saske. sk./cas), 1, 4.
GAJDOŠ, M. (1985): Ukrajinská otázka na Slovensku v prvej etape národnej a demokratickej revolúcie. Vedecké informácie, 7, 1, 41-55.
GAJDOŠ, M. (1985): Voľby v roku 1946 a ukrajinská otázka. Vedecké informácie, 7, 2, 23-35.
GAJDOŠ, M. (1991): K úsiliu Ukrajinskej národnej rady Prjaševščiny o zákonné riešenie postavenia ukrajinskej národnosti v rokoch 1945 - 1948. Acta Iuridica Cassoviensia 16, 5-15.
GAJDOŠ, M. (1995): Súčasné spory reprezentácií rusínskeho obyvateľstva na Slovensku a ich príčiny. Slezský sborník, 93, 1-2, 109-113.
GAJDOŠ, M. (1996): Poznámky k procesu optácie. Slezský sborník, 94, 3, 209-214.
GAJDOŠ, M. (1997): Zmeny v spoločnosti a ich odraz medzi Rusínmi (Ukrajincami) na Slovensku. Slezský sborník, 95, 1-2, 127-135.
GAJDOŠ, M. (1998): Pokus o pripojenie Marmarošsko - sigetského okruhu k Zakarpatskej Ukrajine. Človek a spoločnosť (www.saske.sk./cas), 1, 1.
GAJDOŠ, M. (1998): Národnostná politika a etnické menšiny na Slovensku v rokoch 1945 – 1954. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 4.
GAJDOŠ, M., KONEČNÝ, S. (1995): Ščodo deržavno – pravovogo virišenňa ukrajinskogo pytanňa u Slovaččyni v kinci II svitovoji vijny. Ukrajinska diaspora, 4, 8, 60-72. (K úvahám o štátoprávnom riešení ukrajinskej otázky na Slovensku koncom II. svetovej vojny.)
GAJDOŠ, M., KONEČNÝ, S. (1995): Do pytanňa pro polityko-pravove stanovyšče Rusyniv - Ukrajinciv u Slovaččyni (1944 -1948 rr.). Mižnarodni zvjazky Ukrajiny: naukovi pošuky i znachidky, 5, 97-106.
GAJDOŠ, M., KONEČNÝ, S. (1995): La premiere querre mondiale dans les manuels en Slovaquie de 1939 - 1989. (Interpretácia I. svetovej vojny v stredoškolských učebniciach na Slovensku v rokoch 1939 - 1989.). La nouvelle alternative, n. 37, mars, 27-28.
GAJDOŠ, M., KONEČNÝ, S. (1998): Rusíni a politický vývoj na Slovensku (Medzníky, problémy, perspektívy). Človek a spoločnosť (www.saske.sk./cas), 1, 4.
GAJDOŠ, M., SJUSKO, I. (1999): Optácia obyvateľov Zakarpatska v československo - sovietskych vzťahoch v rokoch 1945 – 1947. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 2, 3.
GAJDOŠ, M., SZEDLÁKOVÁ, Ľ. (1988): Predpoklady vziku Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich a jeho činnosť do ustanovujúcej konferencie. Vedecké informácie, 10, 2, 24-61.
GAJDOŠ, M., ŠUTAJ, Š. (1987): Národný front na Slovensku v prvej etape národnej a demokratickej revolúcie na Slovensku. Historica Carpatica, 18, 35-47.
HADUŠOVSKÁ, S. (1998): Spravodlivosť v sociálnom kontexte. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 4.
HALAGA, O. R. (1990): Dominium mesta Košíc a jeho agrikultúra Reedícia z čsp. Agrikultúra 22, 13-39. Nitra-Košice , 27.
HALAGA, O. R. (1991): Colnice a dôverníci v ríšskom monopole Košíc Referát na sympóziu SHS v okt. 1989. Historický časopis, 39, 1, 3-11.
HALAGA, O. R. (1991): Grunwald a Koszyce prokkryzyckie "Bratst-wo" przeciwko polonofilskiej radzie miejskej. Studia Grunwaldzkie I, (Polska Akademia Nauk), 64-76.
HOMIŠINOVÁ, M. (1998): Niektoré aspekty skúmania etnickej identity maďarskej menšiny na Slovensku po transformácii slovenskej spoločnosti. Človek a spoločnosť (www.saske.sk./cas), 4.
HOMIŠINOVÁ, M. (1998): Skúmanie sociálnych noriem medzietnických vzťahov. Človek a spoločnosť (www.saske.sk./cas), 1, 4.
HOMIŠINOVÁ, M. (1999): Etnikumközi kapcsolatok szociális normáinak hatása a szlovák többség és magyar kisebbség magatartására Szlovákiában (Skúmanie vplyvu sociálnych noriem medzietnických vzťahov na správanie sa príslušníkov majority a minority na Slovensku). Kisebbség kutatás, 8, 2, 217-224.
HOMIŠINOVÁ, M. (1999): A kisebbség nyelvi jogai a magyar kisebbség érzékelése (Szociológiai elmélkedés) - Jazykové práva etnických menšín na Slovensku – percepcia maďarskej menšiny (Sociologická reflexia), Irodalmi szemle (Literárne obzory – národnostný časopis), 42, 7-8, 127-132.
HOMIŠINOVÁ, M. (1999): Skúmanie miery osobnej identifikácie príslušníkov majority a minority s makrosociálnymi útvarmi. Človek a spoločnosť ( www.saske.sk/cas), 2, 2.
HOMIŠINOVÁ, M. (1999): Zo sympózia o Slovákoch v Maďarsku. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 3.
HORNÍKOVÁ, M., VÝROST, J. (1995): Výsledky validizačných štúdií počítačových verzií Testu koncentrácie pozornosti a vigilancie (TKPV) a Testu optický postreh (TOP). Psycholó-gia a patopsychológia dieťaťa, 30, 3, 314-322.
JUREČKOVÁ, V. (1985): Analýza vzťahu niektorých charakteristík rodiny a postojov žiakov SOU k svojim budúcim povolaniam. Vedecké informácie, 2, 85-104.
JUREČKOVÁ, V. (1986): Sociálny styk: k sociálno-psychologickým otázkam vymedzenia a výskumu. Vedecké informácie, 2, 149-164.
JUROVÁ, A. (1986): Obnova vojnou zničených obcí v obvode Štátneho stavebného úradu Košice. Vedecké informácie, 1, 24-39.
JUROVÁ, A. (1986): Západná buržoázna historiografia druhej svetovej vojny - súčasť antikomunizmu. Vedecké informácie, 2, 52-91.
JUROVÁ, A. (1989): Riešenie cigánskej problematiky štátnymi orgánmi v rokoch 1945 - 1958. Vedecké informácie, 1, 35-52.
JUROVÁ, A. (1992): K problematike demografického vývoja Rómov v Česko-Slovensku. Romano ľil, 27, 8.
JUROVÁ, A. (1992): K problematike demografického vývoja Rómov v Česko-Slovensku. Romano ľil, 28, 7-8.
JUROVÁ, A. (1994): Die Roma in der Slowakei nach 1945. Ethnos - Nation /Köln/. Heft 2, 29-47.
JUROVÁ, A. (1995): Sociálne postavenie Rómov na Slovensku - jeho determinanty a podmienky zmien. Slezský sborník, 93, 1-2, 148-153.
JUROVÁ, A. (1996): K problematike výskumu rómskej menšiny na Slovensku. Slezský sborník, 94, 3, 215-220.
JUROVÁ, A. (1996): Cigányok - Rómok Slovakián 1945 - után. Regio (Kisebbségi Szemle), 7, 2, 35-56.
JUROVÁ, A. (1997): Niekoľko poznámok k otázkam postavenia Rómov v regióne východného Slovenska v minulosti a súčasnosti. Slezský sborník, 95, 3, 197-209.
JUROVÁ, A. (1998): O problémoch výskumu histórie Rómov na Slovensku. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas/), 1, 3.
JUROVÁ, A. (1998): Rómovia na Slovensku po roku 1945 a v procese transformácie našej spoločnosti. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 4.
JUROVÁ, A. (1998): Problémy Rómov v regióne východného Slovenska v minulosti a súčasnosti. Romano ľil nevo, 309-313, 10-12.
JUROVÁ, A. (1999): Pobedim 1929 – historické paralely (Voľby 1946). Romano ľil nevo, 378-383, 14-15.
JUROVÁ, A. (1999): Koncentračný tábor v Letech ako memento aj pre dnešok. Sam adaj/Sme tu, 12, 10.
JUROVÁ, A. (1999): Problémy výskumu rómskej menšiny na Slovensku. Romano džaniben. Časopis romistických studií, VI, 3, s.
JUROVÁ, A. (1999): Pokus o pohľad na niektoré problémy vývoja Rómov na Slovensku v 90. rokoch. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 2, 3.
JUROVÁ, A. (1999): Koncentračný tábor v Letech ako memento aj pre dnešok. Sam adaj/Sme tu, 20. okt., roč. 2, č. 12, s. 10.
JUROVÁ, A., KOPTOVÁ, A. (1999): Ohrozené skupiny - deti a mládež rómskej minority. Sam Adaj/Sme tu, 4. august, 2, 7, 6-7.
JUROVÁ, A., MATULA, P. (1996): Archivár versus historik. Historik versus archivár. Fórum archivárov, 7, 3, 14-16.
KITA, L. (1985): K niektorým výsledkom výskumu svetonázorovej orientácie mládeže Východoslovenského kraja. Ateizmus, 13, 2, 201-205.
KITA, L. (1987): Vplyv kontaktov s príslušníkmi inej národnosti na utváranie etnického sebauvedomenia. Vedecké informácie, 2, 60-83.
KITA, L. (1988): Charakteristiky osobnosti vo vzťahu k etnickým stereotypom /vybrané výsledky výskumu/. Vedecké informácie, 1, 33-46.
KMECOVÁ, A. (1988): Teoretické a metodologické východiská k skúmaniu politickej aktivity za socializmu. Vedecké informácie, 1, 47-58.
KONEČNÝ, S. (1986): Rozvoj družobných vzťahov pracujúcich Východoslovenského kraja a Zakarpatskej oblasti USSR v sedemdesiatych rokoch. Vedecké informácie, 1, 80-95.
KONEČNÝ, S. (1987): K všeobecným otázkam marxisticko - leninského chápania národov a národnostných vzťahov za socializmu. Vedecké informácie, 1, 98-131.
KONEČNÝ, S. (1989): Úloha osobnosti v rozvoji spoločenskovedného poznania v období budovania socializmu. Vedecké informácie, 1, 53-65.
KONEČNÝ, S. (1990): Ukrajinská menšina na Slovensku a národ-nostná politika do roku 1948. Vedecké informácie, 1, 57-84.
KONEČNÝ, S. (1994): K niektorým otázkam vývoja sociálnej štruktúry rusínskeho obyvateľstva na Slovensku. Sociológia, 26, 5-6, 489-497.
KONEČNÝ, S. (1995): Rusíni na Slovensku v peripetiách dvadsiateho storočia. Slezský sborník, 93, 1-2, 114-118.
KONEČNÝ, S. (1996): Novodobí mučeníci. (K perzekúcii grécko-katolíckych duchovných v 50. rokoch). Svedectvo, 5, 9, 15-16.
KONEČNÝ, S. (1998): dr. Aleksander Beskyd i polityčnyj rozvytok na Pidkarpaťskij Rusy v druhij polovyni tridcjatych rokiv. Narodny novynky, 8, 48-49, 1 a 5.
KONEČNÝ, S. (1999): Rusyny na Sloveňsku v 1939 - 1942 rokach. Rusyn, 3-4, 5-7.
KONEČNÝ, S., GAJDOŠ, M. (1998): Rusíni a politický vývoj na Slovensku (medzníky – problémy – perspektívy). Človek a spoločnosť, (www.saske.sk/cas), 1, 4.
KOTEKOVÁ, R. (1989): Prehľad koncepcií systémového ponímania rodiny. Vedecké informácie, 1, 77-93.
LOVAŠ, L. (1986): Formovanie vzťahov žiakov SOU k svojim budúcim povolaniam. Impuls, 3, 52-57.
LOVAŠ, L. (1986): Vybrané otázky sociálnopsychologických charakteristík skupinových cieľov. Vedecké informácie, 2, 118-132.
LOVAŠ, L. (1989): Aktuálne otázky výskumu malých skupín v sociálnej psychológii. Bulletin Psychologického ústavu ČSAV. Výzkumné správy, 4-5.
LOVAŠ, L. (1997): Vplyv situácie a pohlavia na správanie v náročných situáciách. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 32, 2, 144-148.
LOVAŠ, L. (1998): Súčasné pohľady na vplyv sociálnych noriem na ľudské správanie. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 2.
LOVAŠ, L. (1998): Kognitívne reprezentácie noriem: Od konceptualizácie k využitiu. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 4.
LOVAŠ, L. (1998): Tyranizovanie ako typ agresie. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 33, 195-202.
LOVAŠ, L., BAUMGARTNER, F., FRANKOVSKÝ, M., SLOVENSKÁ, E. (1992): Vplyv pohlavia účastníkov na voľbu správania pozoro-vateľa interpersonálnej agresie. Psychológia a patopsycholó-gia dieťaťa, 27, 1, 3-19.
LOVAŠ, L., FRANKOVSKÝ, M., BAUMGARTNER, F. (1992): Vzťah hodnotenia správania inej osoby a voľby odvetného správania voči nej v situácii náhodného incidentu. Psychológia a pa-topsychológia dieťaťa, 27, 3, 195-202.
LOVAŠ, L., HADUŠOVSKÁ, S. (1995): Vplyv pohlavia a subjektu problému na hodnotenie náročnosti životných situácií. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 30, 3, 243-252.
LOVAŠ, L., JÁNOŠKA, D. (1987): Štruktúra spoločenského vedomia mládeže. Vedecké informácie, 2, 84-98.
LOVAŠ, L., JUREČKOVÁ, V. (1986): Postoje súčasnej učňovskej mládeže k jej budúcim povolaniam. Sociologický časopis, 22, 2, 164-175.
MATULA, P. (1996): Pri štarte moderného školstva. Historická revue, 7, 9, 15-16.
MATULA, P. (1996): Pôsobenie českých profesorov na Slovensku v predmníchovskej ČSR. Slezský zborník, 94, 3, 204-208.
MATULA, P.(1998): Československý jazyk na slovenských stredných školách. Českí stredoškolskí profesori na Slovensku a jazyková otázka v období I.ČSR. Slovanský přehled, 34, 1, 47.
MATULA, P.(1998): Existenčné podmienky českých a slovenských stredoškolských profesorov na Slovensku v rokoch 1918-1938. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 3.
MATULA, P. (1998): Českí stredoškolskí profesori na Slovensku v rokoch 1918 - 1938 (doterajšie výsledky výskumu). Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 4.
MATULA, P. (1998): Českí profesori a Vysoká škola technická v Košiciah do roku 1967. Česko-Slovenská historická ročenka, 131-134.
MIHINOVÁ, B. (1998): Problematika riešenia dilém z hľadiska sociálnych noriem. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 4.
MIHINOVÁ, B. (1999): Osobnostné a motivačné súvislosti normatívnych presvedčení (teoretické východiská a projekt výskumu). Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 2, 1.
MIŠOVIČ, PAUKOVIČ, V. (1989): K otázkam sociologického prístupu pri skúmaní národnostných javov. Sociologický časopis, 6, 632-645.
MOLNÁR, I., ŠUTAJ, Š. (1997): Berührungspunkte in der ungarisch - slowakischen soziologischen Forschung. (Macht der Mythen. Geschichtsstereotypen im slowakisch - ungarischen Verhältnis) Südost Europa, (München). Zeitschrift für Gegenwartsforschung, 46, 9-10, 435-471. (50%)
NOVÁKOVÁ, J. (1987): Mládež v boji za revolučné premeny východného Slovenska v rokoch 1946 - 1960. Vedecké informácie, 1, 53-79.
OLEJNÍK, M. (1994): Morálny cisár v nemorálnom svete. Marcus Aurelius - filozof na tróne. Historická revue, 5, 3-5.
OLEJNÍK, M. (1996): Miesto nemeckej menšiny v historickom vývoji Slovenska a okolnosti vedúce k jej odsunu. Slezský zborník, 94, 3, 190-197.
OLEJNÍK, M. (1997): Postavenie maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku v kontexte vývoja maďarsko - slovenských vzťahov po roku 1989. Slezský zborník, 95, 1-2, 111-120.
OLEJNÍK, M. (1998): Postavenie nemeckej menšiny na Slovensku po porážke nacistického Nemecka. Človek a spoločnosť (www.saske.sk./cas), 1, 2.
OLEJNÍK, M. (1999): Politické prejavy Marca Tulia Cicerona. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 2, 1.
OROSOVÁ, O. (1986): Pokus o psychologickú analýzu životných plánov. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 21, 3, 227-240.
OROSOVÁ, O. (1991): Smer a integratívnosť životného plánova-nia stredoškolákov. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 26, 3, 291-303.
OVEČKOVÁ, O., VÝROST, J., ZEĽOVÁ, A. (1991): Czechoslovakia - federacy in the context of democratic change. Regions of Europe, 3, 244-249.
PAUKOVIČ, V. (1987): Základné sociologické charakteristiky maďarskej a ukrajinskej národnosti v SSR. Vedecké informácie, 2, 3-40.
PAUKOVIČ, V. (1991): Národnostné vzťahy v národnostne zmie-šaných oblastiach Slovenska z hľadiska pôsobenia etnicky orientovaných združení. Sociológia, 23, 1-2, 125-138.
PAUKOVIČ, V. (1994): Etnická štruktúra Slovenska, jej vývoj, demografické a sociálne charakteristiky. Sociológia, 26, 5-6, 425-437.
PAUKOVIČ, V. (1994): Zurück zur socialethik in den sich transformierenden postkommunistischen gesselschaften. Wiener blätter zur friedensforschung, 4, 45-49.
SKORODENSKÝ, M., VÝROST, J., BAČOVÁ, V., KOLÁR, J. (1992): Hostilita ako bazálna komponenta A typu správania vo vzťahu k somatickým rizikovým faktorom ICHS. Slovenský lekár, 2 (16), 10-11, 2-6.
SKORODENSKÝ, M., VÝROST, J., JUHÁS, T., BAČOVÁ, V. (1992): A/B typ správania vo vzťahu k zmenám očného pozadia u juve-nilných diabetikov. Československá pediatrie, 47, 5, 284-288.
SLOVENSKÁ, E. (1988): Teoretické a metodologické východiská výskumu cigánskej rodiny a integračného procesu cigánskeho obyvateľstva. Vedecké informácie, 2, 141-147.
STAINTON ROGERS, W., STAINTON ROGERS, R., VÝROST, J. (1994): Ako vnímajú mladí ľudia demokraciu? Metodologická štúdia in-tra a interkulturálnych rozdielov medzi britskými a slovens-kými vysokoškolskými študentmi. Psychológia a patopsycholó-gia dieťaťa, 29, 3, 224-232.
STAŠKO, M. (1997): Afganistan - most k svetovej revolúcii. Historická revue, 8, 2, 16-17.
STAŠKO, M. (1997): Právne východiská pozemkovej reformy po roku 1945 v kontexte jej vzťahu k maďarskej menšine. Slezský sborník, 95, 1-2, 160-166.
STAŠKO, M. (1998): Trauma generála Kuropatkina. Historická revue, 9, 1, 15-16.
STAŠKO, M. (1999): Hullský incident. Historická revue, 10, 7, 14-15.
STAŠKO, M. (1998): Problémy pozemkovej reformy na východnom Slovensku v 20. rokoch 20. storočia. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 1.
STAŠKO, M. (1998): Problematika sociálnoekonomického postavenia maďarskej minority na Slovensku v 20. storočí. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 4.
ŠUTAJ, Š. (1985): K niektorým aspektom riešenia maďarskej otázky na Slovensku v rokoch 1944 - 1948. Vedecké informácie, 2, 5-23.
ŠUTAJ, Š. (1987): O výskume politických strán na Slovensku v rokoch 1944 - 1948. Historický časopis, 1, 162-164.
ŠUTAJ, Š. (1988) : Strana slobody a formovanie jej programu v prvých rokoch po oslobodení. Historický časopis, 1, 59-77.
ŠUTAJ, Š. (1988): Ukrajinská otázka v politike strán na Slovensku v rokoch 1944 - 1948. Nové obzory, 30, 51-76.
ŠUTAJ, Š. (1989): Problematika národností na Slovensku v šesťdesiatych rokoch. Dějiny socialistického Československa, 10, 169-185.
ŠUTAJ, Š. (1990): Programové zásady nekomunistických poli-tických strán na Slovensku v rokoch 1944 - 1948. Acta Iuridica Cassoviensia, 15, 31-41.
ŠUTAJ, Š. (1991): A szlovák katolikus puspoki kar tiltakozá-sa a magyarok Szlovakiábol Csehországba torteno attelepítése ellen. Regio, 3, 208-210. (Protesty slovenského katolíckeho biskupského zboru proti odsunu Maďarov zo Slovenska do Čiech)
ŠUTAJ, Š. (1992): Poznámky ku Kapitolám z povojnových dejín Maďarov vysídlených do Čiech. Střední Evropa, 8, 26, 76-84.
ŠUTAJ, Š. (1992): A Dél - akció. A szlovákaia magyarok 1949 évi csehorsági kitelepítese. Regio, 2, 93-119.
ŠUTAJ, Š.(1992): Vývoj maďarskej a rusínskej, ukrajinskej, ruskej menšiny na Slovensku, so zreteľom na roky 1970 - 1991. Medzinárodné otázky, 1, 3.
ŠUTAJ, Š. (1992): Problémy v slovensko-maďarských vzťahoch po II. svetovej vojne. Medzinárodné otázky, 4, 61-66.
ŠUTAJ, Š. (1992): The Development of the Hungarian, Ukrainian and Russian Minorities in Slovakia between the years 1970 - 1991. International Issues 1, 3, 53-62.
ŠUTAJ, Š. (1992): Reslovakizácia. Historická revue, 6, 19-2O.
ŠUTAJ, Š. (1993): Le mémoire de la minorité hongroise en Slovaquie. La nouvelle alternative. Paris, 32, 42-44.
ŠUTAJ, Š. (1994): Na úvod. Sociológia, 26, 5-6, 423-424.
ŠUTAJ, Š. (1995): K možnostiam výskumu historickej pamäte. In: Dějiny a paměť - odboj a kolaborace za druhé světové války. Cahiers du CEFRES N. 6. Francouzsky ústav pro výzkum v společenských vědách. Praha, 17-25.
ŠUTAJ, Š. (1995): Le mémoire de la minorité hongroise en Slovaquie. La nouvelle alternative. 38, 1995, 37-38.
ŠUTAJ, Š. (1995): A Beneš - dekrétumok a magyar kisebbségek történeti tudában. Regio, 1-2, 185-192.
ŠUTAJ, Š. (1996): Reslovakizácia v slovenskej politike v rokoch 1945 - 1948. Slezský zborník, 94, 3, 182-189.
ŠUTAJ, Š. (1997): Réflexion sur l´étude de la mémoire historique. In: Histoire et mémoire. Résistence at collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Cahiers du CEFRES, 6, 19-27.
ŠUTAJ, Š. (1997): Dilema o výmene obyvateľstva. Dilema, 1, 45-47.
ŠUTAJ, Š. (1997): Analyse der Debatte um den ungarisch - slowakischen Grundlagenvertrag vom März 1995. (Macht der Mythen. Geschichtsstereotypen im slowakisch - ungarischen Verhältnis). Südost Europa, (München). Zeitschrift für Gegenwartsforschung, 46, 9-10, 471-491.
ŠUTAJ, Š. (1998): Asimilácia je ESO. Dilema, 2, 3, 12-15.
ŠUTAJ, Š. (1998): Príprava zmeny režimu (príklad roku 1947). Dilema, 2, 10, 15-23.
ŠUTAJ, Š. (1998): Slovensko - maďarské vzťahy a štatistická asimilácia na juhu Slovenska (na príklade okresu Galanta). Etnologické rozpravy, 2, 41-66.
ŠUTAJ, Š. (1998): Začiatky činnosti Demokratickej strany na oslobodenom území do jej prvého zjazdu. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/ cas), 1, 1.
ŠUTAJ, Š. (1998): Zlučovací zjazd sociálnej demokracie na Slovensku a KSS v povstaní v roku 1944. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/ cas), 1, 2.
ŠUTAJ, Š. (1998): Maďarská menšina, občianska politika - história a súčasnosť. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 4.
ŠUTAJ, Š. (1999): Košice a občianske politické strany v rokoch 1945 - 1948. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/ cas), 2, 3.
ŠUTAJ, Š., MATEJOVIČ, R. (1987): Stručný náčrt historického vývinu Strany slobody. KV Strany slobody, 16.
VOVKANYČ, I., ŠUTAJ, Š. (1998): Stanovišče ugorskoj menšyny v Slovaččyni. Naukovij visnyk UŽDIIEP, Užgorod, 2, 63-71.
VÝROST, J. (1985): Analýza vzájomného vzťahu poznatkov o národnostnej problematike a etnických postojov. Vedecké informácie, 1, 56-68.
VÝROST, J. (1989): Nacionaľna samosvidomisť: Problemy vyznačenija i analizu. Filosofska i sociologična dumka, 7, 20-25.
VÝROST, J. (1989): Miera poznania Ústavného zákona č.144/1968Zb. o postavení národností v ČSSR ako indikátor nacionálneho sebauvedomenia osobnosti. Acta Iuridica Cassoviensia, 59-63.
VÝROST, J. (1991): Development od Science in CSFR and Brain Drain Issues. In: Angell, I. O., Kouzminov, V. A. (Eds.): Report of the working party on "Brain DrainIssues in Europe". ROSTE UNESCO, Technical Reports No.3, 75-82.
VÝROST, J. (1995): Vzťahy štruktúry čŕt interpersonálneho správania a copingu. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 30, 1, 59-62.
VÝROST, J. (1996): Počítačová verzia batérie pre diagnostiku psychickej spôsobilosti vodičov - DRIVER-2000,časť I: Štruktúra batérie. Psychologie v ekonomické praxi, 3-4, 121-128.
VÝROST, J. (1996): Počítačová verzia batérie pre diagnostiku psychickej spôsobilosti vodičov - DRIVER-2000,časť II: Validizačné štúdie. Psychologie v ekonomické praxi, 3-4, 129-138.
VÝROST, J. (1997): Validizačná štúdia počítačovej verzie block design testu: Test štvorcov (TŠ). Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 32, 4, 380-385.
VÝROST, J. (1997): Trochu terminológie: životné udalosti, stresové situácie, náročné životné situácie a ich zvládanie respektíve stratégie riešenia. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 32, 2, 140-143.
VÝROST, J. (1998): 18-GC - Počítačový štrukturálny test inteligencie pre dospelých I.: Charakteristika metodiky. Psychologie v ekonomické praxi, 33, 29-38.
VÝROST, J. (1998): Etické normy v spoločenskovednom výskume: pohľad z perspektívy psychológie. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/ cas), 1, 1.
VÝROST, J. (1998): Úloha sociálnych a implicitných noriem s tratégiách správania - grant VEGA 2/4168. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 4.
VÝROST, J. (1998): Možnosti overovania transsituačnej stability normatívnych presvedčení - metodika NOSTRA 1. Človek a spoločnosť (www.saske.sk/cas), 1, 4.
VÝROST, J. (1999): Alternatívna psychológia? Pohľady postmodernizmu na vzťahy psychológie k pedagogike a škole. Universitas Šafarikiana, XXVIII, 1998/99, č. 9-10, 11-12.
VÝROST, J., PETROVSKÁ, B. (1998) :18-GC - Počítačový štrukturálny test inteligencie pre dospelých II.: Validizačné štúdie. Psychologie v ekonomické praxi, 33, 39-48.
VÝROST, J., SPIŠIAKOVÁ, A., GICOVÁ, B. (1992): Prvé skúse-nosti s využitím dotazníka blízkosti vzťahu (RCI). Psycholó-gia a patopsychológia dieťaťa, 27, 4, 333-344.
ZEĽOVÁ, A. (1985): Vplyv poznatkov o národnostnej problematike na etnické postoje adolescentnej mládeže z národnostne zmiešaných oblastí Slovenska. Vedecké informácie, 2, 68-84.
ZEĽOVÁ, A. (1985): K predmetu sociálnej psychológie. Vedecké informácie, 2, 152-162.
ZEĽOVÁ, A. (1987): Rodina ako činiteľ ovplyvňujúci utváranie etnických postojov adolescentnej mládeže. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 3, 205-216.
ZEĽOVÁ, A. (1987): Problematika sociálnych noriem v psychológii so zreteľom na normy medzietnických vzťahov. Vedecké informácie, 1, 34-52.
ZEĽOVÁ, A. (1988): Ešte raz o historických typoch etnických spoločenstiev... /Nad podnetnou diskusiou v časopise Sovetskaja etnografija/. Vedecké informácie, 1, 81-94.
ZEĽOVÁ, A. (1988): Sociálne normy - pokus o sociálnopsychologický prístup. Sociológia, 5, 579-587.
ZEĽOVÁ, A. (1990): Psychológia masových javov - história a súčasnosť. Sociológia, 22, 4, 417-431.
ZEĽOVÁ, A. (1991): A nemzeti kisebbségek identitása Szlová-kiában. Regio, 1, 57-66.
ZEĽOVÁ, A. (1991): Identita príslušníkov etnických menšín z národnostne zmiešaných oblastí Slovenska - sociálno-psychologický prístup. Slovenský národopis, 39, 2, 132-142.

Publikácie v plnom rozsahu (štúdie) uverejnené v zborníkoch publikovaných doma (nie abstrakty):

BAJAN, P. (1999): Sociálne normy a nové informačné technológie. In: Bačová, V. (Ed.): Súčasnosť a perspektívy psychológie na Slovensku. Zborník príspevkov z konferencie. FF PU, Katedra psychológie. Košice. CD ROM
BAČOVÁ, V. (1991): The ethnic intolerance: a case of Romanies in Slovakia. In: Plichtová, J. (Ed.): The Individual in Democracies and the Market Economies: Change in Social Representations and Identities. Department of So-cial and Biological Communication SAS, Bratislava, 41-45.
BAČOVÁ, V. (1991): K problematike vzťahu obyvateľov ČSFR k rómskemu etniku. In: Stena, J. (Ed.): Občianska spoločnosť. Problémy a perspektívy v ČSFR. Bratislava, Sociologický ústav SAV, 160-168.
BAČOVÁ, V. (1992): Vnímanie problémov a možností ich rieše-nia v slovensko-maďarských vzťahoch na Slovensku - výsledky výskumnej sondy. In: Zelenák, P. (Red.): Slovensko-maďarské vzťahy v 20. storočí. Bratislava, Slovak Academic Press, 99-106.
BAČOVÁ, V. (1998): Jeden z pohľadov na súčasný feministický výskum. In: Tokárová, A. (Ed.): Sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých. Prešov, FF PU, 367-378.
BAČOVÁ, V. (1998): Osobná identita versus globalizácia spoločnosti - súčasné prístupy k identite jedinca v psychológii. In: Sarmány Schuller, I., Košč, M., Jaššová, E. (Eds.): Človek na počiatku nového tisícročia. Bratislava, MO SR, 298-300.
BAČOVÁ, V. (1999): Človek ako muž a človek ako žena v psychologickom bádaní (k histórii a súčasnosti bádania). In: Bačová, V. (Ed.): Súčasnosť a perspektívy psychológie na Slovensku. Zborník príspevkov z konferencie. FF PU, Katedra psychológie. Košice. CD ROM, ISBN 80-88722-61-6
BAČOVÁ, V., ŠUTAJ, Š. (1994): Comparison of historical and social-psychological research approaches: The cooperation model. In: Vajdová, L.(Ed.): Les Approches et méthodes in-terdisciplinaire de recherche en science social. Bratislava, Institut francais de Bratislava, 45-51.
BAUMGARTNER, F. (1986): Poznávanie interpersonálnych situácií u adolescentov. In: Ihnacík, J. (Ed.): Psychologické poradenstvo a jeho podiel pri formovaní a výchove osobnosti socialistického človeka. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo, 503-507.
BAUMGARTNER, F. (1987): Sociálne situácie a ich poznávanie. In: Výrost, J. (Ed.): Teoretické konštanty a praktické varianty uplatnenia sociálnej psychológie v spoločenskej praxi. Košice, SvÚ SAV, 179-185.
BAUMGARTNER, F. (1993): Gender differences in the interpre-tation of interpersonal incidents in a school setting. In: School Psychology in & for Democracy in the Changing World, Book of Papers from XVI ISPA Coloquium, Banská Bystrica, 9-22.
BAUMGARTNER, F. (1994): Agresia a agresívne správanie v so-ciálnopsychologickom výskume. In: Príčiny, dôsledky a pre-vencia kriminality. Prešov, Manacon, 116-120.
BAUMGARTNER, F. (1994): Vnímanie agresívneho správania a voľba adekvátnej odpovede. In: Bubelíni, J. a kol. (Red.): Prevencia kriminality v pôsobnosti MV SR. Bratislava, SvÚ MV SR, PPZ, APZ, 230-234.
BAUMGARTNER, F. (1995): Agresia a agresívne správanie - porovnanie žien a mužov. V: Bubelíni, J., Šinka, F. (Red.): Psychológia, psychiatria a sociológia v prevencii kriminality. Bratislava, MV SR, 281, 101-103.
BAUMGARTNER, F. (1996): Preferencia štýlov agresívneho správania v rôznych typoch interakcií. In: Košč, M., Sarmány-Schuller, I., Brozmanová, E. (Eds.): Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku (Zborník príspevkov VIII. zjazdu slovenských psychológov). Bratislava, Stimul, 63-66.
BAUMGARTNER, F. (1999): Osobnostné dispozície k prežívaniu depresie. In: Bačová, V. (Ed.): Súčasnosť a perspektívy psychológie na Slovensku (CD ROM). Košice, FF PU.
BAUMGARTNER, F., BODO, B., KENTOŠ, M. (1998): Dimenzie depresie a ich vzťah k existenciálnej frustrácii. In: Sarmány Schuller, I., Košč, M., Jaššová, E. (Eds.): Človek na počiatku nového tisícročia. Bratislava, MO SR, 65-67.
BOBÁK, J., GAJDOŠ, M. (1985): Rozvoj internacionálneho socialistického súťaženia medzi pracujúcimi Východoslovenského kraja SSR. In: Gajdoš, M., Prunica, S. J.: Družobné vzťahy pracujúcich Zakarpatia a východného Slovenska: história a súčasnosť. Košice, 213-219.
BOLFÍKOVÁ, E. (1996): Niektoré aspekty výskumu sociálnej spravodlivosti v organizáciách. In: Problémové polia slovenskej sociológie. Bratislava, 51-62.
BOLFÍKOVÁ, E. (1998): O princípoch spravodlivého rozdeľovania zdrojov. In: Tokárová, A. (Ed.): Sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých. Prešov, FF PU, 5-17.
BUOCOVÁ, Z. (1985): Niektoré výsledky zo sociologického a sociálnopsychologického výskumu Družobné vzťahy VS kraja a Zakarpatskej oblasti USSR. In: Družobné vzťahy pracujúcich Zakarpatia a východného Slovenska: História a súčasnosť. Košice, SvÚ SAV, 259-265.
BUOCOVÁ, Z., KITA, L., DOMARACKÁ, G. (1988): Pohraničné styky a ich vplyv na rozvoj internacionálnej výchovy pracujúcich. In: Základné otázky pohraničnej spolupráce krajín - členov RVHP, 104-114.
FRANKOVSKÝ, M. (1986): Indikátory úrovne rozvoja kolektívu ako charakteristiky člena kolektívu vo vzťahu k jeho postojom k činnosti kolektívu. In: Teoretické konštanty a praktické varianty uplatnenia psychologických poznatkov v spoločenskej praxi. Košice, SvÚ SAV, 98-104.
FRANKOVSKÝ, M. (1996): Argumentatívnosť v kontexte osobnostných vlastností. In: Košč, M., Sarmány-Schuller, I., Brozmanová, E. (Eds.): Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku (Zborník príspevkov VIII. zjazdu slovenských psychológov). Bratislava, Stimul, 73-75.
FRANKOVSKÝ, M. (1997): The Psychological Aspects of Group Problem Solving and the Possibilities of Their Application in Strategic Decision Making. In. Ekonomika podnikov a regiónov - 1997 I. diel. Ekonomická univerzita Bratislava, Košice, 149-152.
FRANKOVSKÝ, M. (1998): Prejavy verbálnej agresivity a argumentatívnosť. In: Sarmány Schuller, I., Košč, M., Jaššová, E. (Eds.): Človek na počiatku nového tisícročia. Bratislava, MO SR, 317-319.
FRANKOVSKÝ, M. (1999): Počítač postrach psychológa? In: Bačová, V. (Ed.): Súčasnosť a perspektívy psychológie na Slovensku (CD ROM). Košice, FF PU.
FRANKOVSKÝ, M., BAUMGARTNER, F. (1999): Diagnostika stratégií správania v náročných situáciách. In: Psychológia práce - teória a prax (CD ROM). Košice, Pregnant.
FRANKOVSKÝ, M., VÝROST, J. (1993) : Príspevok k rozvoju sociálnej psychológie na Slovensku: prípadová štúdia. In: Zakladajúce osobnosti, peripetie a ponaučenia z novodobého vývoja psychológie na Slovensku. Bratislava, ÚEP SAV.
GABZDILOVÁ, S. (1993): Niektoré aspekty vzdelávania v maďarskom jazyku na území Slovenskej republiky. In: Kačala, J. (Ed.): Slovakia plus. Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene, Bratislava, 207-209.
GABZDILOVÁ, S. (1993): Problémy výuky jazyka slovenského na školách s vyučovacím jazykom maďarským po roku 1948. In: Haraksim, Ľ. (Ed.): Národnosti na Slovensku, Bratislava, 100-107.
GABZDILOVÁ, S. (1995): Vzdelanostná úroveň obyvateľstva Slovenskej republiky (so zameraním na vysokoškolákov) vo vzťahu k etnickému členeniu. In: Chajdiak, J. (Ed.): Fenomén národnosti (etnicity) a náboženstva v demografii strednej Európy. Bratislava, 19-26.
GABZDILOVÁ, S., OLEJNÍK, M. (1995): Odsun nemeckej menšiny zo Spiša v rokoch 1945 - 1948. In: Švorc, P. (Ed.): Spiš v kontinuite času. Prešov - Bratislava - Wien 1995, 214-222.
GAJDOŠ, M. (1987): K sociálnym a hospodárskym pomerom severovýchod-ného Slovenska po oslobodení. In: Nové obzory. Košice, 29, 33-46.
GAJDOŠ, M. (1988): K niektorým otázkam výskumu vývoja a postavenia ukrajinskej národnosti na Slovensku. In: Barnovský, M., Vlček, D. (Eds.): Od vzniku Československa k socialistickému dnešku (Zborník príspevkov z XIX. zasadania komisie historikov ČSSR - ZSSR). Banská Bystrica, 279-287.
GAJDOŠ, M. (1988): Vybory 1946 i ich vplyv na vyrišeňňa ukrajinskoho pytaňňa. In: Naukovyj zbyrnyk Muzeju ukrajinskoji kuľtury. SPN, Bratislava - Prešov, 31-45.
GAJDOŠ, M. (1990): K zameraniu výskumu národností v Spoločenskovednom ústave SAV. In: Új mindenes gyüjtemény 9 Madach. Bratislava.
GAJDOŠ, M. (1991): K úsiliu Ukrajinskej národnej rady Prjaševščiny o zákonné riešenie postavenia ukrajinskej národnosti v rokoch 1945 - 1948. In: Palúš, I. (Ed.): Acta Iuridica Cassoviensia 16. Košice, 5-15.
GAJDOŠ, M. (1991): Občianske iniciatívy rusínsko-ukrajinskej národnosti na Slovensku. In: Stena, J. (Ed.): Občianska spoločnosť - problémy a perspektívy v ČSFR. Bratislava, Sociologický ústav, 153-154.
GAJDOŠ, M. (1991): Rusínska otázka na Slovensku v rokoch 1938 - 1945 a jej výskum. In: Bystrický, V. (Ed.): Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny. Bratislava, 140-144.
GAJDOŠ, M. (1994): Pripojenie Zakarpatskej Ukrajiny k ZSSR a Ukrajinska narodna rada Prjaševščiny. In: Rusiny: voprosy istoriji i kultury. Prešov, 105-115.
GAJDOŠ, M. (1996): Etnická identita a nacionalizmus. In: Máté, L. (Ed.): XXV. Fábry Napok Kassa '95. Bratislava - Košice, 19-22.
GAJDOŠ, M. (1996): K niektorým otázkam tzv. ukrajinského buržoázneho nacionalizmu. In: Pešek, J. (Ed.): V tieni totality. Perzekúcie na Slovensku v začiatkoch komunistickej totality. Bratislava, 157-163.
GAJDOŠ, M. (1998): Rusíni (Ukrajinci) na Slovensku a možné riziká etnického konfliktu. In: Pravdepodobné riziká a ohrozenia v strednej Európe a tendencie ich vývoja. Riziká vplývajúce na bezpečnostnú situáciu v SR. Bratislava, 35-46.
GAJDOŠ, M. (1999): Otázky identity Rusínov (Ukrajincov) na Slovensku v 90. rokoch. In: Acta Facultatis philosophicae Universitatis Prešoviensis. Slavistický zborník 1, 98-105.
GAJDOŠ, M., KONEČNÝ, S. (1988): Význam internacionálneho socialistického súťaženia a a výmeny skúseností v rozvoji pohrančných stykov. In: Boucová, Z. (Ed.): Základné otázky pohraničnej spolupráce krajín - členov RVHP. Košice, 187-204.
GAJDOŠ, M., KONEČNÝ, S.(1998): Rusíni na Slovensku a parlamentné voľby roku 1946 a 1948. In: Barnovský, M., Ivaničková, E. (Eds.): Prvé povojnové voľby v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Bratislava, 192-200.
GAJDOŠ, M., ŠUTAJ, Š. (1985): Význam Celoslovenskej konferencie KSS v Košiciach v československej revolúcii 1944 - 1948. In: Gajdoš, M. (Ed.): 40. výročie konca Druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. Košice, 188-198.
GAJDOŠ, M., VIDŇANSKYJ, S.V. (1995): Niektoré osobitosti nastolenia totalitného režimu v Zakarpatskej Ukrajine. In: Barnovský, M. (Ed.): Od diktatúry k diktatúre. Bratislava, 80-87.
HADUŠOVSKÁ, S. (1995): Pojem spravodlivosti v procese spolo-čenskej transformácie. In: Gbúrová, M. (Red.): Parlamentná demokracia a formovanie občianskej spoločnosti. FF UPJŠ Pre-šov, 129-131.
HADUŠOVSKÁ, S., BAUMGARTNER, F. (1997): Medzigeneračné vnímanie sociálnej identity. In: Gbúrová, M. (Red.): Politický systém Slovenskej re-publiky /stav - kontexty - perspektíva/. Prešov, FF UPJŠ, 148-158.
HALAGA, O. R. (1990): Spoločenstvo siedmich banských miest Košickej správnej oblasti. Referát na sympóziu SHS v B. Štiav-nici 1988 In: Banské mestá na Slovensku. Martin, 91-102.
HOMIŠINOVÁ, M. (1991): Činnosť prostriedkov masovej informácie a ich pôsobenie na obyvateľov maďarskej národnosti v Česko-Slovensku. In: Stena, J. (Ed.): Občianska spoločnosť, problémy a perspektívy ČSFR. Bratislava, 141-149.
HOMIŠINOVÁ, M. (1995): Maďarské politické subjekty v politickom systéme Slovenska. In: Gbúrová, M. (Red.): Parlamentná demokracia a formovanie občianskej spoločnosti. FF UPJŠ Prešov, 110-114.
HOMIŠINOVÁ, M. (1997): Podmienky rozvoja národnostnej kultúry na Slovensku po roku 1989. In: Gbúrová, M. (Red.): Politický systém Slovenskej re-publiky /stav - kontexty - perspektíva/. Prešov, FF UPJŠ, 90-94.
HOMIŠINOVÁ, M. (1998): Percepcia práv etnických menšín - konfrontácia formálnej stránky explicitne vyjadrenej normy s jej implicitným výrazom. In: Tokárová, A. (Ed.): Sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých. Prešov, FF PU, 389-394.
JACOŠOVÁ, H., BAČOVÁ, V. (1991): Principles of the Governmental Policy of the Slovak Republic Towards the Romanies. In: Raiman, V. (Ed.): Minorities in Politics, European Cultural Foundation, Bratislava, 18-22.
JUREČKOVÁ, V. (1986): Aktuálne teoreticko-metodologické problémy sociálnopsychologického výskumu sociálneho styku. In: Teoretické konštanty a praktické varianty uplatnenia sociálnych psychológov v spoločenskej praxi. Košice, SvÚ SAV, 191-197.
JUREČKOVÁ, V. (1988): Sociálno-politické otázky adaptácie mladých pracovníkov v pracovnom procese. In: Ľudský činiteľ a stratégie urýchlenia. Košice, Dom techniky ČSVTS, 62-68.
JUROVÁ, A. (1987): Možnosti využitia archívnych dokumentov v Štátnom oblastnom archíve Košice pre štúdium. Historica carpatica, 18, 231-245.
JUROVÁ, A. (1995): K otázkam demografického vývoja Cigánov - Rómov na Slovensku. /The demographical developments of Gypsies - Romanies in Slovakia/. In: Chajdiak, J. (Ed.): Fenomén národnosti (etnicity) a náboženstva v demografii strednej Európy. Bratislava, 41-49.
JUROVÁ, A. (1995): Niekoľko poznámok k problémom rómskej populácie na Slovensku. /The issue of the Romany population in Slovakia/. In: Chajdiak, J. (Ed.): Fenomén národnosti (etnicity) a náboženstva v demografii strednej Európy. Bratislava, 50-58.
JUROVÁ, A. (1996): Presadenie totalitných praktík v štátnej politike voči Cigánom - Rómom na zač. 50. rokov. In: Pešek, J. (Ed.): V tieni totality. Perzekúcie na Slovensku v začiatkoch totality. Bratislava, 164-176.
JUROVÁ, A. (1998): Vývoj situácie rómskej menšiny na Slovensku. In: Pravdepodobné riziká a ohrozenia v strednej Európe a tendencie ich vývoja. Riziká vplývajúce na bezpečnostnú situáciu v SROV. Bratislava, MNO, 24-34.
JUROVÁ, A. (1999): Politika násilnej asimilácie Rómov v 60. rokoch (Pokus Rómov o zapojenie do demokratizačného procesu). In: Pokus o reformu v roku 1968 (Historicko-politologické pohľady). Banská Bystrica, 157-165.
KITA, L. (1986): Etnický stereotyp vo vzťahoch medzi národnosťami. In: Teoretické konštanty a praktické varianty uplatnenia sociálnych psychológov v spoločenskej praxi. Košice, SvÚ SAV, 186-190.
KITA, L. (1989): Maďarsko - slovenské národnostné vzťahy v súčasnej maďarskej tlači. In: Problematika súčasného výskumu národnostných vzťahov v ČSSR. Bratislava, 143-149.
KITA, L., DOBROVIČOVÁ, G. (1986): Socialistická osobnosť a právne vedomie. In: Rozvoj socialistickej demokracie a osobnosť. Košice, Právnická fakulta UPJŠ, 42-48.
KONEČNÝ, S. (1991): Vyučovanie dejepisu a vlastenecká výchova v období slovenského štátu. In: Bystrický, V. (Ed.): Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny. Bratislava, 125-130.
KONEČNÝ, S. (1994): K niektorým otázkam pravo slavizácie na Slovensku v roku 1950. In: Rusíni: Otázky dejín a kultúry. Prešov, Rusínska obroda, 125-133.
KONEČNÝ, S. (1994): K niektorým zdrojom antisemitizmu a jeho ideologickým aspektom. In: Jurová, A., Šalamon, P. (Eds.): Košice a deportácie Židov v roku 1944. Košice, 134-142.
KONEČNÝ, S. (1994): Koncepcia riešenia ukrajinskej otázky na Slovensku v päťdesiatych rokoch. In: Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajins'koji kuľtury u Svydnyku 19. Prešov, 26-38.
KONEČNÝ, S. (1996): Prenasledovanie duchovných a jeho úloha pri likvidácii gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In: Pešek, J. (Ed.): V tieni totality. Perzekúcie na Slovensku v začiatkoch komunistickej totality. Bratislava, 114-122.
KONEČNÝ, S. (1999): K aktivizácii národnostných menšín na Slovensku v šesťdesiatych rokoch. In: Pástor, Z., Štefanský, M. (Eds.): Pokus o reformu v roku 1968 (Historicko - politické pohľady). Banská Bystrica, 146-156.
KONEČNÝ, S. (1999): Oživenie národného hnutia Rusínov (Ukrajincov) na Slovensku v šesťdesiatych rokoch. In: Slovensko - ukrajinské vzťahy v oblasti národnostných menšín: Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie K otázkam jazyka, vzdelávania a kultúry ukrajinskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku a slovenskej národnostnej menšiny na Ukrajine. Ed. J. Kundrát. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 92-97.
LOVAŠ, L. (1985): Negatívne javy v procese formovania vzťahu k povolaniu žiakov SOU z hľadiska ich prípravy na robotnícke povolania. In: Optimalizácia prípravy mládeže na robotnícke povolania. Téma: Sociálna prevencia a ochrana mládeže pred negatívnymi javmi. Bratislava, DT ČSVTS, 68-73.
LOVAŠ, L. (1986): Skúsenosti a uplatnenie interdisciplinárneho prístupu vo výskume mládeže v podmienkach SvÚ SAV. In: Aktuálne otázky interdisciplinárneho výskumu v spoločenských vedách. (Zb. z konf.) Košice, SvÚ SAV, 74-79.
LOVAŠ, L. (1986): Aktuálne otázky sociálnopsychologického výskumu a jeho prepojenie na poradenskú prax. In: Ihnacík, J. a kol.: Psychologické poradenstvo a jeho podiel pri formovaní a výchove osobnosti socialistického človeka. Košice, Vsl. vydavateľstvo, 123-129.
LOVAŠ, L. (1987): Perspektívy analýzy skupinových cieľov v sociálnej psychológii. In: Teoretické konštanty a praktické uplatnenia sociálnej psychológie v spoločenskej praxi. Košice, SvÚ SAV, 85-91.
LOVAŠ, L. (1988): Formovanie vzťahu k práci. In: Ľudský činiteľ a stratégia urýchlenia. Košice, ČSVTS, 7-13.
LOVAŠ, L. (1993): Social cognition and interpersonal inci-dents. In: School Psychology in & for Democracy in the Chan-ging World, Book of Papers from XVI ISPA Coloquium, Banská Bystrica, 247-253.
LOVAŠ, L. (1994): Agresivita a agresívne správanie. In: Bube-líni, J. a kol.(Red.): Prevencia kriminality v pôsobnosti MV SR. Bratislava, SvÚ MV SR, PPZ, APZ, 224-229.
LOVAŠ, L. (1995): Príčiny agresívneho správania. In: Bubelíni, J., Šinka, F. (Red.): Psychológia, psychiatria a sociológia v prevencii kriminality. Bratislava, MV SR, 281, 98-100.
LOVAŠ, L. (1995): Sociálna psychológia agresie: Podnety pre kriminologickú prognostiku (Sozialpsychologie der Aggressi-on: Impulse für die Kriminologische Prognostik). In: Aktuál-ne problémy kriminologickej prognostiky. Zb. z medzinár. se-minára. APZ SR, Bratislava, 65-67.
LOVAŠ, L. (1996): Komplementarita správania v interpersonálnych incidentoch. In: Košč, M., Sarmány Schuller, I., Brozmanová, E. (Eds.): Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku (Zborník príspevkov VIII. zjazdu slovenských psychológov). Bratislava, Stimul, 76-78.
LOVAŠ, L. (1998): Sociálne normy v laickom chápaní agresie. In: Sarmány Schuller, I., Košč, M., Jaššová, E. (Eds.): Človek na počiatku nového tisícročia. Bratislava, MO SR, 313-316.
LOVAŠ, L. (1998): Vývin agresívneho správania detí. In: 25 rokov Pedagogicko-psychologickej poradne Košice - okolie. Košice, OÚ Košice-okolie, 109-114.
LOVAŠ, L. (1999): Škola ako zdroj negatívnych sociálnych skúseností. In: Výchova a vzdelávanie na prelome tisícročí (zb. z medzinár. konf.). PF UPJŠ, 186-188.
LOVAŠ, L. (1999): Model diferenciácie sociálnych a personálnych noriem. In: Bačová, V. (Ed.): Súčasnosť a perspektívy psychológie na Slovensku. Zborník príspevkov z konferencie. Košice, KP FF PU, CD ROM.
MIHINOVÁ, B. (1999): Súčasný mladý človek tvárou v tvár každodenným dilemám. (…alebo netradičná úvaha o jednoduchých riešeniach bežných "morálnych dilém"). In: Bačová, V. (Ed.): Súčasnosť a perspektívy psychológie na Slovensku. Košice, KP FF PU, CD ROM
OLEJNÍK, M. (1994): Holocaust - jeho príčiny a charakter. In: Jurová, A., Šalamon, P. (Eds.): Košice a deportácie Židov v roku 1944. Košice, 148-154.
PAUKOVIČ, V. (1989): Národnostné otázky národnostne zmiešaných oblastí. In: Problematika súčasného výskumu národnostných vzťahov v ČSSR. Bratislava, 64-76.
PAUKOVIČ, V. (1991): K vybraným otázkam etnických procesov v ČSFR po 17. novembri 1989. In: Stena, J. (Ed.): Občianska spoločnosť - problémy a perspektívy v ČSFR. Bratislava, 134-140.
PAUKOVIČ, V. (1995): Národnostná otázka v období transformá-cie slovenskej spoločnosti po novembri 1989. In: Gbúrová, M. (Red.): Parlamentná demokracia a formovanie občianskej spo-ločnosti. Prešov, FF UPJŠ, 103-110.
PAUKOVIČ, V. (1995): Etnické menšiny na Slovensku v kontexte spoločenského vývoja. In: Chajdiak, J. (Ed.): Fenomén národnosti /etnicity/ a náboženstva v demografii Strednej Európy. Bratislava, Slovenská demografická a štatistická spoločnosť, 126-134.
PAUKOVIČ, V.(1996): Národnostná otázka a jej pôsobenie v transformačnom procese slovenskej spoločnosti. In: Problémové polia slovenskej sociológie. Bratislava, SSS pri SAV, 79-81.
PAUKOVIČ, V. (1997): Etnická identita a jej rola v politickom živote slovenskej spoločnosti. In: Gbúrová, M. (Red.): Politický systém Slovenskej re-publiky /stav - kontexty - perspektíva/. Prešov, FF UPJŠ, 87-90.
PAUKOVIČ, V. (1998): Sociálna etika v transformačnom procese slovenskej spoločnosti. In: Tokárová, A. (Ed.): Sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých. Prešov, FF PU, 47-53.
PIRHÁČOVÁ, I. (1996): Dotazník senzitivity voči nespravodlivosti v manželstve. In: Košč, M., Sarmány Schuller, I., Brozmanová, E. (Eds.): Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku (Zborník príspevkov VIII. zjazdu slovenských psychológov). Bratislava, Stimul, 84-87.
PIRHÁČOVÁ, I., LOVAŠ, L. (1997): Osobná identita rozdielnych generácií /vzájomné vzťahy/. In: Gbúrová, M. (Red.): Politický systém Slovenskej re-publiky /stav - kontexty - perspektíva/. Prešov, FF UPJŠ, 144-147.
ŠUTAJ, Š. (1991): Politické strany po novembri 1989 a formovanie občianskej spoločnosti na Slovensku. In: Stena, J. (Ed.): Občianska spoločnosť. Problémy a perspektíny v ČSFR. (Civil society. Problems and perspectives in CSFR). Bratislava, 98-103.
ŠUTAJ, Š. (1992): Problémy slovensko - maďarských vzťahov po druhej svetovej vojne. In: Zelenák, P. (Red.): Slovensko-maďarské vzťahy v 20. storočí. Bratislava, Slovak Academic Press, 66-72.
ŠUTAJ, Š. (1992): Zmena národnosti v historickom vývoji. In: Plichtová, J. (Ed.): Minority v politike. Vydal Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie. Bratislava, 164-171.
ŠUTAJ, Š. (1992): Changes of national identity in historical development. In: Plichtova, J. (Ed.): Minorities in Politics. Bratislava, 180-187.
ŠUTAJ, Š. (1995): Snahy o riešenie maďarskej otázky na Slovensku v rokoch 1945 - 1953. In: Barnovský, M. (Ed): Od diktatúry k diktatúre: Slovensko v rokoch 1945 - 1953. Bratislava, 155-162.
ŠUTAJ, Š. (1996): Slovensko - maďarské vzťahy po druhej svetovej vojne a súčasnosť. In: Benža, M.: Pravda o 1100 ročnom susedstve. Bratislava, Slovakia plus, 72-84.
ŠUTAJ, Š. (1999): Košice a občianske politické strany v rokoch 1945 - 1948. In: Zb. Menej známe kapitoly z dejín Košíc za ostatných sto rokov. Košice, Dejepisný spolok v Košiciach, 36-46.
TARASOVIČOVÁ, T. (1991): Aktivizácia Rómov po novembri 1989. In: Stena, J. (Ed.): Občianska spoločnosť - problémy a perspektívy v ČSFR. Bratislava, 168-174.
VÝROST, J. (1988): Pohraničné styky v systéme medzinárodných vzťahov ČSSR so socialistickými štátmi. In: Zb. Základné otázky pohraničnej spolupráce kra jín - členov RVHP. Košice, SvÚ SAV, 69-76.
VÝROST, J. (1989): Riešenie postavenia národnostných menšín v ČSSR a jeho odraz vo vedomí obyvateľov národnostne zmiešaných oblastí. Bratislava, Novinársky študijný ústav, 32-42.
VÝROST, J. (1996): Osobné vzťahy. In: Košč, M., Sarmány-Schuller, I., Brozmanová, E. (Eds.): Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku (Zborník príspevkov VIII. zjazdu slovenských psychológov). Bratislava, Stimul, 100-102.
VÝROST, J. (1998): Etika v práci psychológa: želanie či realita? In: Kol.: 25 rokov Pedagogicko-psychologickej poradne Košice - okolie. Košice, OÚ Košice-okolie, 16-20.
VÝROST, J. (1998): Uplatnenie princípu transsituačnej stability v konštrukcii nástrojov na diagnostiku osobnosti. In: Sarmány Schuller, I., Košč, M., Jaššová, E. (Eds.): Človek na počiatku nového tisícročia. Bratislava, MO SR, 45-47.
VÝROST, J. (1999): Alternatívna psychológia? Pohľady postmodernizmu na vzťahy psychológie k pedagogike a škole. In: Zb. Výchova a vzdelávanie na prelome tisícročí. Košice, UPJŠ, 65-69.
VÝROST, J. (1999): Vývoj počítačovej testovej batérie pre posudzovanie manažérskych predpokladov. In: Zb. Psychológia práce – teória a prax (CD-ROM). Košice, Pregnant.
VÝROST, J. (1999): Aplikovaná sociálna psychológia – štruktúra a aktuálny stav. In: Zb.: Bačová, V. (Ed.): Súčasnosť a perspektívy psychológie na Slovensku (CD-ROM). Košice, FF PU.
VÝROST, J., FRANKOVSKÝ, M. (1989): Psychologické pôsobenie kolektívu na pracovnú činnosť. In: Psychologické zefektívňovanie práce v podmienkach VTR. Bratislava, Práca, 39-52.
ZEĽOVÁ, A. (1987): K problému sociálnopsychologického výskumu spoločenského vedomia. In: Zb. Teoretické konštanty a praktické varianty uplatnenia sociálnej psychológie v spoločenskej praxi. Košice, SvÚ SAV, 63-69.
ZEĽOVÁ, A. (1989): Medzietnické vzťahy v národnostne zmiešaných oblastiach Slovenska. In: Problematika súčasného výskumu národnostných vzťahov v ČSSR. Bratislava, 54-63.
ZEĽOVÁ, A. (1991): Relations between Slovaks and ethnic minorities. In: Zb. The individual in democracies and the market economies: changes in social representations and identities. Proceeding from the Workshop in Smolenice 1990. KSaBK SAV, Bratislava, 37-40.
ZEĽOVÁ, A. (1992): K výskumu etnickej identity maďarskej menšiny na Slovensku. In: Zelenák, P. (Red.): Slovensko-maďarské vzťahy v 20. storočí. Bratislava, Slovak Academic Press, 28-29.
ZEĽOVÁ, A. (1992): Vnímanie histórie slovensko-maďarských vzťahov - z výsledkov výskumnej sondy. In: Zelenák, P. (Red.): Slovensko-maďarské vzťahy v 20. storočí. Bratislava, Slovak Academic Press, 93-99.
ZEĽOVÁ, A., URBANOVÁ, K. (1989): Ukrajinské národnostné školstvo a národné vedomie obyvateľstva slovensko-ukrajinskej národnostne zmiešanej oblasti. In: Zb. Vývoj a postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku v období výstavby socializmu. Košice, SvÚ SAV, 311-332.

Publikácie v plnom rozsahu (štúdie) uverejnené v zborníkoch publikovaných v zahraničí (nie abstrakty):

BAČOVÁ, V. (1986): Cigánska rodina v procese spoločenskej integrácie. In: Příčiny, podmínky a možnosti prevence sociálně patologických jevu u romské populace v ČSSR. Český Krumlov, ČSSS ČSAV, 139-146.
BAČOVÁ, V. (1988): Intuitive conceptions of achievement as a self-schemas and their connection with motivational-emotional characteristics. In: Psychological Development and Personality Formative Processes. Prague, Academia, 175-176.
BAČOVÁ, V. (1988): Cigánska rodina v Československu v procese spoločenskej integrácie. In: Sborník z mezinárodního kongresu rodinné terapie. Ústí nad Labem, MPP, 211-214.
BAČOVÁ, V. (1995): Implicit theories of ethnicity: do they exist and what are they? In: Krupa, A., Eperjessy, E., Barna, G. (Eds.): Meeting of Cultures - Conflicts of Cultures. The Hungarian Ethnographical Society, Békéscsaba-Budapest, 205-207.
BAČOVÁ, V. (1999): Osobná identita ako text - sociálnokonštruktivistický pohľad na identitu. In: In: Blatný, M., Svoboda, M. (Eds.): Sociální procesy a osobnost. Brno, Masarykova univerzita, 18-23.
BAUMGARTNER, F. (1998): Subjektívna percepcia kľúčových dimenzií náročných situácií. In: Svoboda, M., Blatný, M. (Eds.): Sociální procesy a osobnost. Brno, Masarykova univerzita, 7-12.
BAUMGARTNER, F. (1999): K niektorým metodologickým aspektom štúdia zvládania - porovnanie troch copingových škál. In: Blatný, M., Svoboda, M. (Eds.): Sociální procesy a osobnost. Brno, Masarykova univerzita, 24-30.
BAUMGARTNER, F., BAZANOVÁ, V., BODO, B. (1996): Vplyv religiozity na niektoré postupy zvládania náročných situácií. In: Psychologické dny. Praha, Horkel Elektronik Test, 121-132.
BUOCOVÁ, Z. (1985): Učňovská mládež a jej pripravenosť na robotnícke povolania. In: 40 let budování socialismu v ČSSR - 40 let sociálního rozvoje pracujíci mládeže. Olomouc, 32-37.
BUOCOVÁ, Z. (1989): Nekotoryje rezuľtaty sociologičeskogo issledovania prigraničnych svjazej Vostočnoslovackogo kraja i Zakarpatskej oblasti. In: Razvitije prigraničnogo sotrudničestva stran-členov SEV i priamych svjazej meždu predprijatijami SSSR a soc. stran. Moskva, 171-181.
ČULKOVÁ, D. (1989): K vývinu zamestnanosti v národnostne zmiešaných okresoch severovýchodného Slovenska /1960 - 1985/. In: Národnostní otázka v Československu (po roce 1918). Opava, Slezský ústav ČSAV, 54-58.
DUBAYOVÁ, M. (1989): Niekoľko historicko-sociologických poznámok o komunikácii UND so svojím divákom. In: Národnostní otázka v Československu (po roce 1918). Opava, Slezský ústav ČSAV, 165-170.
DUBAYOVÁ, M. (1991): Die sociale Kultur der Zigeuver und Probleme der interetnischen Komunikation. In: Cigány népi kultúra a Karpát - medecében a 18-20 században. Budapest.
FRANKOVSKÝ, M. (1996): PC formy metód psychologickej diagnostiky. In: Psychologické dny. Diferenciace a integrace v psychologii. Praha, Horkel Elektronik Test, 167-171.
FRANKOVSKÝ, M. (1996): Argumentatívnosť a osobnostné vlastnosti. Osobnost v dimenzích poruchové a neporuchové činnosti. Brno, Masarykova univerzita, 46-49.
FRANKOVSKÝ, M. (1998): Stratégie zvládania náročných situácií - využitie Dotazníka SPNS(r). In: Sociální procesy a osobnost. Brno, Masarykova univerzita, 41-49.
FRANKOVSKÝ, M. (1999): Situačno-kontextový prístup k analýze súvislostí medzi sociálnymi normami a stratégiami správania v náročných situáciách. In: Sociální procesy a osobnost. Brno, Psychologický ústav AV ČR, Psychologický ústav FF MU, 53-59.
GABZDILOVÁ, S. (1989): Začiatky výstavby maďarského národnostného školstva na Slovensku v rokoch 1948-1953. In: Národnostní otázka v Československu (po roce 1918). Opava, 170-173.
GABZDILOVÁ, S. (1998): Aktuálne problémy menšinového školstva na Slovensku so zameraním na školy s vyučovacím jazykom maďarským. In: Sokolová, G., Šrajerová, O. (Eds.): Národnostní menšiny a majoritní společnost v ČR a v zemích střední Evropy v 90. letech 20. století. Opava, 194-200.
GABZDILOVÁ, S. (1999): Sociálne a demografické charakteristiky nemeckej menšiny na Slovensku v dvadsiatych rokoch XX. storočia. In: Macháčova, Jana (Ed.): Národnostní menšiny a jejich sociálni pozice ve střední Evropě. 1. vydanie, Opava - Praha: Slezský ústav Slezského zemského muzea a Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 123-132.
GAJDOŠ, M. (1985): K činnosti Ukrajinskej národnej rady Prjaševščiny v roku 1948. In: Vývoj průmyslových oblastí Československa v období budování socialismu. Opava, 390-398.
GAJDOŠ, M. (1989): Roľ internacionaľnogo socialističeskogo sorevnovanija v razvitii prigraničnych svjazej. In: Razvitie prigraničnogo sotrudničestva stran – členov SEV i priamych svjazej meždu predprijatijami SSSR i socialističeskich stran. Moskva, 182-193.
GAJDOŠ, M. (1992): Poznámky do diskusie k výskumu ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku v rokoch 1945-1948. In: Vid Naukovoho tovarystva im. T. Ševčenka do Ukrajinskoho viľnoho universitetu. Kyjev, 391-396.
GAJDOŠ, M. (1992): Pro dejaki pytannja "ukrajinskoho buržoáznoho nacionalizmu" na Slovaččyni. In: Materialy naukovoji konferenciji 23.-24. žovtňa 1992 roku. Užhorod , 293-294.
GAJDOŠ, M. (1994): Postoj ukrajinskej reprezentácie na Slo-vensku k pripojeniu Zakarpatskej Ukrajiny k ZSSR. In: Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století. Brno, Sborník vojenské akademie v Brně, řada C, mimořádné číslo, 181-186.
GAJDOŠ, M. (1994): UNSP ta pytanňja pravovogo stanovyšča ukrajins'kogo naselenňja u Slovaččyni v period 1945 – 1948 rr. In:Etnični menšiny Schidnoji ta Centraľnoji Jevropy: komparatyvnyj analiz stanovyšča ta perspektyv rozvytku. Kyjev, 149-156.
GAJDOŠ, M. (1996): Rusyny (Ukrajincy) Slovaččyny pisľa druhoji svitovoji vijny (istoriohrafičnyj narys). In: Materialy Mižnarodnoji naukovoji konferenciji "Vidrodženňa ukrajins'koji deržavnosti: problemy istoriji ta kuľtury". Častyna I. Odesa, 73-74.
GAJDOŠ, M.(1997): Aktuálne otázky postavenia Rusínov (Ukrajincov) na Slovensku 1989 - 1995. In: Sociaľnoekonomični ta etnopolitični zminy v krajinach centraľnoji Jevropy. (Druha polovyna 80-ch - perša polovyna 90-ch rokiv XX st.). Užhorod, 25-28.
GAJDOŠ, M. (1998): K problémom národnostného školstva Rusínov. In: Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století. Opava – Praha, 186-193.
JUREČKOVÁ, V., LOVAŠ, L. (1989): K vybraným aspektom formovania vzťahu k práci absolventov SOU. In: Psychologické problémy učňovské mládeže (Zb. z medzinár. konf.). Praha, FF UK, 116-123.
JUROVÁ, A. (1989): Hospodárske a sociálne pomery na južnom Slovensku na začiatku 50. rokov. In: Národnostní otázka v Československu /po roce 1918/. Opava, 79-87.
JUROVÁ, A. (1993): Zu den Fragen der Ausarbeitung der Staatspolitik gegnueber den Zigeunern - Roma nach 1945. In: Ethnische Minderheiten in Ost- und Mitteleuropa, Kyjev, 7-10.
JUROVÁ, A. (1994): Pytannja formuvanja deržavnoj politiki ščodo menšin cigan - romiv pisľa 1945 roku./Zur Frage der Formierung einer staatlichen Politik gegenueber den Roma - Zigeunern nach 1945./ In: Jevtuch, V., Suppan, A. (Eds.): Etnični menšyny Schidnoji ta Centraľnoji Jevropy: komparatyvnyj analiz stanovyšča ta perspektyv rozvytku. Kyjev, Intel, 165-171.
JUROVÁ, A. (1996): Zur Erforschung der sogenannten "Zigeunerfrage". In: Hohmann J.S.: Handbuch zur Tsiganologie. Frankfurt am Main, 302-303.
KITA, L., FURMANÍK, P., KMECOVÁ, A. (1988): Vlijanije obščestvennych organizatije prigraničnych svjazej meždu Vostočno-slovackim krajem SSR a Zakarpatskoj oblastju USSR. In: Razvitije prigraničnogo sotrudničestva stran - členov SEV a prijamych svjazej meždu predprijatijami SSSR i socialističeskich stran. Užhorod, 204-210.
KONEČNÝ, S. (1989): K riešeniu ukrajinskej otázky na Slovensku v rokoch 1948 - 1960. In: Národnostní otázka v Československu (po roce 1918). Opava, 93-100.
KONEČNÝ, S. (1989): Obmen peredovym opytom v prigraničnom sotrudničestve. In: Razvitije prigraničnogo sotrudničestva stran - členov SEV i prjamych svjazej meždu predprijatijami SSSR i socialističeskich stran. Moskva, 194-203.
KONEČNÝ, S. (1992): Do problemy ukrajins'kogo škiľnyctva na Slovaččyni v p'jatdesjatych rokoch. In: Materialy naukovoji konferenciáji. Užhorod, 291-292.
KONEČNÝ, S. (1994): Do vyrišenňa ukrajins´koho pytanňa v Slovaččyni u 1950-ch rokach. In: Jevtuch, V., Suppan, A. (Eds.): Etnični menšyny Schidnoji ta Centraľnoji Jevropy: komparatyvnyj analiz stanovyšča ta perspektyv rozvytku. Kyjev, Intel, 157-164.
KONEČNÝ, S. (1996): Ukrajins´ka deržavnisť i rusyny u Slovaččyni pisľa peršoji svitovoji vijny.In: Materialy Mižnarodnoji naukovoji konferenciji "Vidrodženňa ukrajins,koji deržavnisti: problemy istoriji ta kuľtury". Častyna I. Kyjiv, 47-48.
KONEČNÝ, S. (1997): Národnostné menšiny v najnovších dejinách Slovenska. In: Sociaľno-ekonomiční ta etnopolityční zminy v krajinach centraľnoji i pivdennoschidnoji Jevropy. Užhorod, 166-169.
KONEČNÝ, S. (1997): Rusíni na Slovensku a štátoprávne zmeny v Československu do roku 1989. In: Střední Evropa a Podkarpatská Rus. Praha, 98-107.
KONEČNÝ, S. (1998): Rusíni na Slovensku a jazyková otázka v súčasnosti. In: Sokolová, G., Šrajerová, O. (Eds.): Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století. Opava - Praha, Slezský ústav SZM a Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 176-185.
LOVAŠ, L. (1998): Normatívny pohľad detí na tyranizovanie. In: Svoboda, M., Blatný, M. (Eds.): Sociální procesy a osobnost. Brno, MU, 113-118.
LOVAŠ, L. (1999): Normatívne aspekty používania fyzických trestov. In: Blatný, M., Svoboda, M. (Eds.): Sociální procesy a osobnost ’99. Brno, MU, 72-77.
LOVAŠ, L., JUREČKOVÁ, V., OROSOVÁ, O., ŽIAKOVÁ, E. (1985): Hodnotové orientácie, postoje a životné plány žiakov SOU. In: Psychologické výzkumy v ČSSR: 1981-1985. Sborník ind. referátů k VI. sjezdu čs. psychologů. Praha, ČsPS při ČSAV, 270-272. (25%)
MATULA, P. (1998): Českí profesori a Vysoká škola technická v Košiciach do roku 1967. In: Česko-Slovenská historická ročenka, Brno, 131-134.
PAUKOVIČ, V. (1994): Sociologický výskum slovenského etnika v Maďarsku a maďarského etnika na Slovensku - možnosti kom-parácie. In: O Slovákoch v Maďarsku. Békéscsaba, 150-156.
PAUKOVIČ, V. (1995): Sociologický výskum slovenského etnika v Maďarsku a maďarského etnika na Slovensku - možnosti kom-parácie. In: 275 rokov v Békešskej Čabe. Békéscaba, 172-180.
PAUKOVIČ, V. (1998): Political culture and identity of inhabitants of Slovak Republic. In: Uherek, Z. (Ed.): Ethnic Studies and the Urbanized Space in Social Anthropological Reflections. Praha, Ústav etnológie AV ČR, 13-18.
ŠUTAJ, Š. (1986): Riešenie maďarskej otázky na Slovensku v rokoch 1948 - 1949. In: Vývoj průmyslových oblastí Československa v období budování socialismu. Opava, 337-348.
ŠUTAJ, Š. (1994): Slovensko - maďarské vzťahy a problematika hraníc v 20. storočí. In: Češi a Slováci a východní Európa ve 20. století. Brno, Sborník Vojenské akadémie v Brně, řada C, mimořádné číslo, 173-180.
ŠUTAJ, Š. (1994): Maďarská menšina na Slovensku a slovenská menšina v Maďarsku. In: O Slovákoch v Maďarsku. Békéscaba, 1994, 90-95.
ŠUTAJ, Š. (1995): K možnostiam výskumu historickej pamäte. In: Dějiny a paměť - odboj a kolaborace za druhé světové války. Cahiers du CEFRES N. 6. Francouzsky ústav pro výzkum v společenských vědách. Praha, 17-25.
ŠUTAJ, Š. (1995): Maďarská menšina na Slovensku a slovenská menšina v Maďarsku v povojnovej slovenskej politike. In: 275 rokov v Békešskej Čabe. Prednášky sympózia o Slovákoch v Maďarsku. Békéscaba, 172-180.
ŠUTAJ, Š. (1997): Die ungarische Minderheit in der Slowakei während der nachkriegsetwicklung. In: Nationalen frage und vertreibung in der Tschechoslovakei und Ungarn 1938 - 1948. Verlag der Österreich Akademie der Wissenschaften, Wien, 81-89.
ŠUTAJ, Š. (1999): Nútená výmena resp. vysídlenie Maďarov zo Slovenska - plány a skutočnosť. In.: Erzwungene Trennung. Die Vertreibungen und Aussiedlungen in und aus der Tschechoslowakei 1938 - 1947 in Vergleich mit Polen, Ungarn und Jugoslawien. Düsseldorf, 250-272.
VOVKANYČ, I.I., GAJDOŠ, M. (1998): Optacija gromaďjan miž ČSR i SRSR (Ukrajinoju) v 1945 - 1948 rr. ta sučasni problemy ukrajinskoji menšiny v Slovaččyni. In: Ukrajina v jevropejskych mižnarodnych vidnosynach. Naukovyj zbirnyk. Kyjev, 499-515.
VOVKANYČ, I.I., GAJDOŠ, M. (1998): Naukovyj visnyk Užgorods´kogo universytetu, seria Istorija, vypusk 2. Užhorod, 97-102.
VOVKANYČ, I.I., ŠUTAJ, Š. (1999): Demokratična partija v polityčnij systemi Slovaččyny (1945 – 1947 rr.). In: Zakarpattja v skladi Čechoslovaččyny. Problemy bidroždennja i nacionaľnogo rozvytku. Užhorod, 97-111.
VÝROST, J. (1989): Etnické sebauvedomenie obyvateľov národnostne zmiešaných oblastí SSR. In: Zb. Národnostní otázka v Československu. Slezský ústav ČSAV, Opava, 120-125.
VÝROST, J. (1991): Development od Science in CSFR and Brain Drain Issues. In: Angell, I. O., Kouzminov, V. A. (Eds.): Report of the working party on "Brain Drain Issues in Euro-pe". ROSTE UNESCO, Technical Reports 3, 75-82.
VÝROST, J. (1992): Research of Brain Drain Phenomenon in Slovakia. In: Kol. Brain Drain Issues in Europe. Report of the Task Force Meeting. ROSTE UNESCO, Venice.
VÝROST, J. (1996): Osobné vzťahy, blízke vzťahy a možnosti ich merania. In: Zb. k 60. výročí čas. Psychologie, Brno, 239-260.
VÝROST, J. (1998): Interakčná paradigma v konštrukcii nástrojov na diagnostiku osobnosti. In: Svoboda, M., Blatný, M.: Sociální procesy a osobnost 98. Brno, MU, 189-195.
VÝROST, J. (1999): Súvislosti sebaobrazu a interpersonálnych čŕt – interakčný pohľad. In: Blatný, M., Svoboda, M. (Eds.): Sociální procesy a osobnost. Brno, Masarykova univerzita, 205-209.
VÝROST, J. a kol. (1985): Regulatívna funkcia postojov vo vzťahu k správaniu. In: Kováč, D. (Ed.): Psychologické výskumy v ČSSR: 1981 - 1985. Praha, ČSPS, 5-59.
VÝROST J. a kol. (1985): Sociálnopsychologický výskum národnostných vzťahov. In: Kováč, D. (Ed.): Psychologické výskumy v ČSSR: 1981 - 1985. Praha, ČSPS, 55-57.
VÝROST, J., BOLFÍKOVÁ, E. (1993): Development of science in changing conditions and intellectual migration: the case of Slovakia. In: Proceedings of the International Seminar on "Brain Drain Issues in Europe", UNESCO-ROSTE, Benátky, 148-156.
VÝROST, J., LOVAŠ, L. (1985): Vývoj koncepcie lokalizácie kontroly a jej hodnotenie. In: Kováč, D. (Ed.): Psychologické výskumy v ČSSR: 1981 - 1985. Praha, ČSPS, 53-55.
VÝROST, J., ZEĽOVÁ, A. (1993): Ethnic parties and movements in CSFR - development of their programmes and aims (on the basis of the content analysis of press). In: Devetak, S., Flere, S., Seewan, G. (Eds.): Small Nations and Ethnic Mino-rities in an Emerging Europe. München, Slavica Verlag A. Ko-vač, 113-117.
ZEĽOVÁ, A. (1989): Sociálne normy v medzietnických vzťahoch. In: XIV. Olomouckých psychologických dnu. ÚP a ČSPS, 98-101.
ZEĽOVÁ, A., VÝROST, J., BAČOVÁ, V. (1991): Ethnic Minorities in Slovakia. Democratization in Central-East Europe and it's Impact on the Ethnic Relations. Maribor, 21, v tlači.

Vydané zborníky z vedeckých podujatí s domácou účasťou:

JUROVÁ, A., ŠALAMON, P. (Eds.) (1994): Košice a deportácie Židov v roku 1944. Košice, SvÚ SAV, 178.
The social psychology of changing experience and experiencing change. Abstracts Book. Košice, SvÚ SAV, 1996, 22.
Osobnosť v sociálnom kontexte: Kognitívne procesy a stratégie správania. Abstrakty. Košice, SvÚ SAV, 1996, 28.
Kognitívne procesy, osobnosť a sociálne správanie II. Zborník abstraktov. Košice, SvÚ SAV, 1999, 19.