Človek a spoločnosť

Človek a spoločnosť

Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

ISSN 1335-3608

 

Stránka časopisu Človek a spoločnosť je presmerovaná na novú doménu: www.clovekaspolocnost.sk

The website of journal Individual and Society is redirected to the new domain: www.clovekaspolocnost.sk/en/

 

Časopis je evidovaný v rámci databáz:

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Internetový časopis Človek a spoločnosť: Individual and Society patrí medzi časopisy s otvoreným prístupom, ktorý využíva model financovania, kde čitateľ aj inštitúcie majú nespoplatnený prístup. Podporujeme práva užívateľov "čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť a hľadať plné texty štúdií", ktoré sú v časopise. Celý obsah je voľne dostupný.

An online journal Človek a spoločnosť: Individual and Society is one of the open access journals, which uses funding model, where the reader or institutions do not have access fee. We support the rights of users to "read, download, copy, distribute, print and search full texts of studies" which are in the journal. The entire content is freely available.

 

Publikačná etika

Autori poskytujú pre časopis pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. Autori poskytujú svoje rukopisy exkluzívne časopisu Človek a spoločnosť a pred rozhodnutím redakčnej rady ich neuverejnia v iných časopisoch. Odoslanie rovnakého rukopisu do viac než jedného časopisu súčasne predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Všetci autori majú vo svojom rukopise zverejniť akýkoľvek finančný alebo iný stret záujmov, ktorý by mohol ovplyvniť výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Mali by byť zverejnené všetky zdroje finančnej podpory pre projekt.

Správna a úplná citácia autorov musí byť vždy uvedená. Pri citovaní musí autor práce dodržiavať etické normy vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch (v použitej literatúre). Pri odkazoch na publikované zdroje musí byť jasné označenie toho, čo sa preberá, od koho sa preberá a presná identifikácia zdroja, z ktorého sa preberá informácia.

Etické zásady časopisu Človek a spoločnosť vychádzajú z princípov dobrých publikačných mravov definovaných medzinárodným fórom Committee of Publication Ethics (Výbor pre publikačnú etiku).

 

Publications Ethics

For the journal the authors provide original theoretical and observational studies/researches of the social sciences. The authors provide their manuscripts exclusively for the journal “Človek a spoločnosť – Individual and Society” and before deciding of the editorial board do not publish them in other journals. To send the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behaviour and it is unacceptable.

All authors should disclose in their manuscript any financial or other conflict of interest that could affect the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Correct and complete citation of others must always be specified. When quoting the author of the work complies with ethical standards in relation to foreign ideas and results contained in other documents (in the references). When referring to published sources must be a clear indication of what is discussed, from who assumes a precise identification of the source from which information is discussed.

The ethical principles of journal “Človek a spoločnosť – Individual and Society” are based on the principles of good manners publishing defined in international forum Committee of Publication Ethics.

 

Aktuálne číslo 1/2014

Vydavateľ
Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Adresa vydavateľa
Karpatská 5, 040 01 Košice
tel./fax
+421 (55) 625 5856
e-mail
cas@saske.sk

Redakčná rada

Hlavný redaktor
Štefan Šutaj, Košice
Zástupcovia hlavného redaktora
Marián Gajdoš, Košice
Jozef Výrost, Košice
Výkonný redaktor
Mária Ďurkovská, Košice
Členovia redakčnej rady
František Baumgartner, Brno
Bohdan Halczak, Zielona Góra
Erika Harris, Liverpool
Zdeněk Jirásek, Opava
Urszula Swadźba , Katowice
László Szarka, Budapest
Stepan Vidňanskyj, Kyjiv