Popis: EU-EFRR-VERTICAL-COLOR.jpgPopis: logo_opvav_farebne.jpg

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

 

ITMS 26220120063 Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum.

Žiadateľ – Neurobiologický ústav SAV

Partneri – UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA v Košiciach, pracovisko Združená tkanivová banka

     ÚFHZ SAV

 

Strategický cieľ projektu:

Vytvorenie centra pre výskum a využitie bunkových terapií pri liečbe degeneračných ochorení mozgu a miechy.

 

Špecifické ciele projektu:

1. Modelovanie najzávažnejších ochorení mozgu a miechy v experimente

2. Štúdium molekulových mechanizmov degenerácie a regeneračných možností v CNS

3. Využitie bunkových a transplantačných terapií pre obnovu funkcií poškodeného nervového tkaniva.

 

Väzba na strategický cieľ projektu:

Dostupnosť geneticky modifikovaných zvierat otvorí nové možnosti pre experimentálny výskum mechanizmov poškodenia CNS. Využívanie  nových modelov zásadným spôsobom zvýši kvalitu zúčastnených pracovísk a môže byť jedným z rozhodujúcich kritérií pre ich začlenenie do medzinárodných projektov.

Získavanie nových poznatkov o patofyziologických mechanizmoch na molekulovej úrovni je kľúčom pre plánovanie účinných liečebných postupov. Kvalitné analytické vybavenie zásadne zvýši konkurencieschopnosť vedeckých tímov centra a prinesie možnosť patentovať originálne výsledky.

Pokrok v in vitro kultivácii buniek a tkanív otvára nové možnosti v liečbe neurodegeneračných ochorení. Zriadenie certifikovaných laboratórií pre prácu s bunkovými líniami je nevyhnutnou podmienkou pre zapojenie centra do medzinárodných programov predklinického testovania.

Aktivity projektu:

Aktivita 1.1 Vybavenie chovných zariadení pre experimentálne zvieratá

Umožniť pracoviskám zapojeným do centra pracovať s geneticky modifikovanými líniami laboratórnych zvierat. Väčšina línií transgénnych zvierat vyžaduje prísne kontrolované podmienky, ktoré nie je možné zabezpečiť bez špecializovaných chovných zariadení.

09/2010 – 08/2013

Aktivita 1.2 Experimentálna chirurgia a monitorovanie vitálnych funkcií

Umožniť pracoviskám zapojeným do centra modelovať klinicky relevantné experimentálne ochorenia na laboratórnych zvieratách, vrátane geneticky modifikovaných línií.

09/2010 – 08/2013

 

Aktivita 2.1 Molekulová histopatológia a morfometria

Analýza a digitálna dokumentácia histologických preparátov na úrovni svetelnej a fluoresenčnej mikroskopie.

09/2010 – 08/2013

 

Aktivita 2.2 Biofyzikálne merania a membránová fyziológia

Vybaviť laboratórium biofyziky kvalitným vybavením pre široké spektrum elektrofyziologických snímaní pre detekciu bunkových aktivít

09/2010 – 08/2013

 

Aktivita 2.3 Genomické a proteomické laboratóriá

Umožniť kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu biologických molekúl zúčastnených na patologických procesoch v tkanivách CNS prostredníctvom skvalitnenia prístrojového vybavenia

09/2010 – 08/2013

 

Aktivita 3.1 Experimentálne laboratórium bunkových a tkanivových kultúr

Umožniť in vitro kultiváciu, množenie a diferenciáciu buniek a tkanív získaných z experimentálnych zvierat pre terapeutické experimenty

09/2010 – 08/2013

 

Aktivita 3.2 In vitro kultivácia ľudských tkanív a bunkových línií pre predklinické testovanie.

Cieľom aktivity je dobudovanie a skvalitnenie laboratória bunkových  a tkanivových kultúr, ktoré umožní prácu s certifikovanými ľudskými bunkovými líniami a bude vyhovovať prísne európske kritéria pre GLP (good laboratory practice).

09/2010 – 08/2013