Popis: EU-EFRR-VERTICAL-COLOR.jpgPopis: logo_opvav_farebne.jpg

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

 

ITMS 26220120066 Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií

 

Žiadateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, lekárska fakulta v Košiciach

Partneri: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

         Technická univerzita v Košiciach

         Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach

         Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach

 

 Strategický cieľ projektu

Vytvorenie CE na výskum a vývoj moderných biomateriálov pre klinickú prax, dobudovanie infraštruktúry a  iniciácia spoločného vedeckého výskumu pracovísk.

Splnenie tohto strategického cieľa jednoznačne zvýši a zefektívni mieru spolupráce medzi partnerskými vedecko-výskumnými inštitúciami rôzneho vedného zamerania, projekt prispeje k  modernizácii a  skvalitneniu prístrojového vybavenia a infraštruktúry, čím sa zvýši vedecko-výskumná úroveň práce a poznatkového fondu v oblasti výskumu a aplikácie nových typov biomateriálov, čo následne prispeje k  rozvoju nových technológií a materiálov, zvýši hospodársky rast a  konkurencie-schopnosť regiónu, pričom sa zároveň zlepší sa starostlivosť o zdravie obyvateľstva.

 

Špecifické ciele projektu

Vybaviť žiadateľa a partnerské pracoviská zodpovedajúcou infraštruktúrou.

Vytvorenie biobanky pacientov pre aplikáciu biomateriálov .

Predklinické testovanie biokompozitov na zvieracích modeloch.

Klinické aplikácie biomateriálov metódou bioinžinierskych postupov.

 

Väzba na strategický cieľ projektu

Splnenie špecifického cieľa umožní partnerom v rámci CE zakúpiť moderné zariadenia a  prístroje nevyhnutné k efektívnej a špičkovej vedecko-výskumnej práci.

Splnenie špecifického cieľa zabezpečí vytvorenie biobanky pacientov s defektami a poškodeniami oro-maxillofaciálnej  oblasti, ktorá bude využiteľná  ako základný podklad pre orientáciu vývoja špecifických biomateriálov.

Splnenie špecifického cieľa iniciuje spoločnú medziodborovú spoluprácu na výskume a vývoji biokompozitných systémov

Splnenie špecifického cieľa umožní rozvinúť metodiky aplikácie biomateriálov v orofaciálnej oblasti ako aj overiť vhodnosť biomateriálov vyvinutých v rámci spolupráce partnerov CE v klinickej praxi

 

Aktivity projektu:

1.1.Nákup zariadení a prístrojov

Vybaviť žiadateľa a partnerské pracoviská zodpovedajúcou infraštruktúrou

Zakúpenie moderného zariadenia a  prístrojov nevyhnutných k efektívnej a špičkovej vedecko-výskumnej práci.

11/2010-12/2011

 

2.1.Spracovanie a vyhodnotenie diagnóz pacientov

Vytvorenie biobanky pacientov pre aplikáciu biomateriálov.

Vytvoriť biobanku pacientov s defektami a poškodeniami oro-maxillofaciálnej  oblasti, ktorá bude využiteľná  ako základný podklad pre orientáciu vývoja špecifických biomateriálov.

1/2012-6/2012

 

3.1. Príprava biokompozitných systémov

Predklinické testovanie biokompozitov na zvieracích modeloch

Pripraviť biokompozity pre in-vivo zvierací a biomateriálov pre humánny experiment

01/2012-01/2013

 

3.2. Vykonanie experimentov, sledovanie a vyhodnocovanie animálnych pokusov

Predklinické testovanie biokompozitov na zvieracích modeloch

Prevedenie predklinických experimentálnych pokusov na vybraných druhoch zvierat aplikovaním biokompozitov

06/2012-12/2012

 

4.1. Vykonanie experimentov, sledovanie a vyhodnocovanie humánnych pokusov

Klinické aplikácie biomateriálov metódou bioinžinierskych postupov.

Prevedenie a  vyhodnotenie humánnych experimentov aplikovaním vybraných typov biomateriálov na základe analýzy pacientov z biobanky

01/2013-10/2013