EU-EFRR-VERTICAL-COLOR.jpglogo_opvav_farebne.jpg

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

 

ITMS 26220220065 Izolácia, identifikácia a charakterizácia kyslomliečnych baktérií pre ich aplikáciu v mliekárenskom priemysle.

 

Žiadateľ - Výskumný ústav mliekarenský a.s. v Žiline

Partner - ÚFHZ SAV v Košiciach

Strategické ciele:

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť zbierku originálnych kyslomliečnych kultúr s požadovanými vlastnosťami pre ich praktickú aplikáciu pri spracovaní ovčieho a kravského mlieka, čím sa vytvoria základné predpoklady z hľadiska zabezpečenia kvality ako aj originality vyrábaných slovenských mliečnych výrobkov (najmä syrov), čo  prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti domácich spracovateľov, ako aj k hospodárskeho rastu v príslušných regiónoch Slovenska.

Špecifické ciele projektu:

 Izolácia a identifikácia kmeňov kyslomliečnych baktérií a bakteriofágov. Charakterizácia vlastností kmeňov kyslomliečnych baktérií, molekulárna a genetická typizácia bakteriofágov. Molekulárno-biologická charakterizácia mechanizmov prirodzenej a získanej rezistencie na antibiotiká vo vybraných kmeňoch kyslomliečnych baktérií, modifikácia vybraných kmeňov kyslomliečnych baktérií za účelom zvýšenia rezistencie voči fágovým infekciám. Overenie kmeňov kyslomliečnych baktérií vo výrobe mliečnych výrobkov, sformovanie zbierky mliekarenských kultúr.

Väzba na strategický cieľ projektu:

Plnenie špecifických cieľov logicky smeruje až k strategickému cieľu, t.j. k vytvoreniu zbierky originálnych kyslomliečnych kultúr aplikovateľných pri spracovaní ovčieho a kravského mlieka.

 

Aktivity projektu:

aktivita 1.1 Izolácia kmeňov kyslomliečnych baktérií a ich identifikácia.

Cieľom realizácie tejto aktivity je vyizolovať zo surového ovčieho a kravského mlieka, z výrobkov z nich vyrobených kmene kyslomliečnych baktérií a taxonomicky ich identifikovať.

01/2010 - 10/2011

 

aktivita 1.2 Izolácia bakteriofágov a ich základná identifikácia

Cieľom aktivity je získanie prehľadu o výskyte a variabilite bakteriofágov infikujúcich kyslomliečne baktérie v podmienkach slovenských chovov a producentov mlieka.

03/2010 – 12/2012

 

aktivita 2.1 Charakterizácia vlastností kmeňov kyslomliečnych baktérií

Cieľom realizácie tejto aktivity je charakterizácia vyizolovaných a identifikovaných kmeňov kyslomliečnych baktérií z hľadiska ich antimikrobiálnych účinkov voči nežiadúcim mikroorganizmom, kvantifikácia metabolitov kyslomliečnych baktérií s antimikrobiálnym účinkom, budú sa skúmať probiotické vlastnosti daných kmeňov kyslomliečnych baktérií, ako aj charakterizovať ich technologické vlastnosti.

06/2010 – 12/2012

aktivita 2.2 Štúdium kyslomliečnych baktérií z hľadiska ich rezistencie voči vybraným bakteriofágom, molekulárna a genetická typizácia bakteriofágov.

Cieľom aktivity je charakterizácia vlastností vybraných produkčných kmeňov kyslomliečnych baktérií z hľadiska ich rezistencie voči vybraným bakteriofágom a molekulárna a genetická typizácia bakteriofágov.

06/2010 -06/2013

 

aktivita 3.1 Charakterizácia mechanizmov  rezistencie na antibiotiká v kyslomliečnych baktériách

Cieľom realizácie aktivity bude selekcia baktérií bez získanej rezistencie na antibiotiká.

01/2010-12/2011

 

aktivita 3.2 Modifikácia vybraných kmeňov kyslomliečnych baktérií za účelom zvýšenia rezistencie voči fágovým infekciám

Cieľom aktivity je modifikácia vybraných kmeňov kyslomliečnych baktérií za účelom zvýšenia rezistencie voči fágovým infekciám.

10/2010 – 09/2013

 

aktivita 4.1 Poloprevádzková výroba mliečnych výrobkov, sformovanie zbierky mliekarenských kultúr

Cieľom realizácie tejto aktivity je odskúšanie vybraných kmeňov kyslomliečnych baktérií s vhodnými vlastnosťami v poloprevádzkových pokusných výrobách syrov a kyslomliečnych výrobkov. Na základe vyhodnotenia týchto výrob bude z príslušných vyhovujúcich kmeňov kyslomliečnych baktérií sformovaná zbierka mliekarenských kultúr (štartovacie, doplnkové), ktoré budú ponúknuté spracovateľom mlieka do praxe. 

10/2012 – 12/2013