Štruktúra a stabilita biomakromolekúl SSB 2007

a satelitná konferencia

Moderné trendy štúdia biomakromolekúl

Košice, Slovensko

5.-8. september 2007
English version   
Všeobecné informácie
Tematické okruhy
Termíny a poplatky
Záväzná registrácia
Príspevok do zborníka
Program konferencie
Pozvané prednášky
Ubytovanie
Sponzori
Fotogaléria                 nové
Organizačný výbor
Kontakt
 • Zameranie: konferencia o nových poznatkoch, ktoré sa dosiahli v oblasti štúdia štruktúry, stability, dynamických vlastností a aktivity biomakromolekúl (proteínov, nukleových kyselín a polysacharidov)

 • Rokovací jazyk: angličtina

 • Miesto konania: aula Ústavu experimentálnej fyziky SAV , Watsonova 47, Košice

 • Forma prezentácie: príspevky budú prezentované formou prednášok a posterov a publikované v recenzovanom zborníku príspevkov

     plenárne prednášky    45 min + 15 min diskusia
      prednášky                   15 min + 5 min diskusia

  Prednášajúcim bude k dispozícii dataprojektor, diaprojektor, spätný projektor.
  Pre postery budú k dispozícii panely s rozmermi 80 x 120 cm.


 • Konferenciu organizuje: Oddelenie biofyziky ÚEF SAV
  Katedra biochémie PF UPJŠ
  Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulovú biológiu
  Slovenská fyzikálna spoločnosť

 • Oddelenie biofyziky ÚEF SAV       Katedra biochémie PF UPJŠ       Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulovú biológiu       Slovenská fyzikálna spoločnosť
  English version | Všeobecné informácie | Tematické okruhy | Termíny a poplatky | Záväzná registrácia | Príspevok do zborníka
  Program konferencie | Pozvané prednášky | Ubytovanie | Sponzori | Organizačný výbor | Kontakt
  AllConferences.Com: Directory of Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.

  AllConferences.Com