Všeobecné informácie

Registrácia je ukončená.

Zameranie: konferencia o nových poznatkoch dosiahnutých v oblasti štúdia štruktúry, stability, dynamických vlastností a aktivity biomakromolekúl (proteínov, nukleových kyselín a polysacharidov)

Rokovací jazyk: angličtina

Miesto konania: aula Ústavu experimentálnej fyziky SAV , Watsonova 47, Košice

Forma prezentácie: príspevky budú prezentované formou prednášok a posterov a publikované v recenzovanom zborníku príspevkov

  • plenárne prednášky 40 min
  • prednášky 15 min
Prednášajúcim bude k dispozícii dataprojektor. Pre postery budú k dispozícii panely s rozmermi 80 x 120 cm.

Konferenciu organizuje:
Oddelenie biofyziky ÚEF SAV
Katedra biochémie PF UPJŠ
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulovú biológiu
Slovenská fyzikálna spoločnosť

Konferencia je organizovaná v rámci riešenia projektu EFS 26220120021 a Centra excelencie SAV NANOKVAPALINY.
© SSB'09