Laboratórium experimentálnej chemickej fyziky

Laboratórium experimentálnej chemickej fyziky

Projekty

Schéma COST (European COoperation in the field of Scientific and Technical Research)

Akcia COST D 43, Chémia koloidov a rozhraní pre nanotechnológie, 10/2006 – 11/2011 (M. Sedlák - člen riadiaceho výboru za SR)


APVV (Agentúra pre podporu výskumu a vývoja)

Vodorozpustné polyméry: od fundamentálnych poznatkov o interakciách, štruktúre a dynamike v roztoku ku kontrole mechanizmu ich syntézy a samo-usporiadania, 5/2006 – 4/2009, č. grantu 51-037905. Výsledky riešenia nájdete tu.


APVV (Agentúra pre podporu výskumu a vývoja), bilaterálna spolupráca

Asociácia slabých polyaniónov pomocou vodíkových väzieb – noví kandidáti na cielený transport liečiv, projekt s ÚMCH AV ČR v rámci Česko-slovenskej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce, 1/2006 – 12/2007, č. grantu SK-CZ-05506


VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV)

Asociačné vlastnosti iónových polymérov a nízkomolekulárnych látok a ich potenciálne využitie pre inteligentné mikrosystémy cieleného transportu liečiv, 1/2006 – 12/2008, č. grantu 2/6197/26


SAV, Program podpory excelentných projektov (osobností) v SAV

Iónové polyméry: chovanie v roztoku a vybrané spôsoby charakterizácie, 6/2002 – 12/2006, č. grantu 2/8001/22


VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV)

Iónové polyméry: chovanie v roztoku a vybrané spôsoby charakterizácie, 1/2002-12/2005, č. grantu 2/2085/2002


VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV)

Submikrónová štruktúra a dynamika roztokov častíc s elektrostatickým nábojom, 1/1999-12/2001, č. grantu 2/6100/99


GAV (Grantová agentúra pre vedu SR)

Štúdium makromolekúl, supramolekulárnych štruktúr a koloidov rozptylom laserového žiarenia, 1/1995-121998, č. grantu 95/5305/688


PECO programme of the European Commission

The application of quasielastic light scattering to the study of italian crater lake and adriatic sediments, 1/1995-12/1997, č. kontraktu CIPD-CT94-0116


SAV, Podpora medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce

Paleoenvironmentálna analýza sedimentov talianskych kráterových jazier, 1995, č. grantu 940016


Slovensko-americký vedecko-technický program

Polyelectrolyte Structure and Dynamics, 1/1994-12/1997, č. grantu 92005


National Science Foundation, USA

Polyelectrolyte Structure and Dynamics, projekt bilaterálnej spolupráce s USC Los Angeles, 1/1993-12/1994


GAV (Grantová agentúra pre vedu SR)

Štúdium dynamiky a štruktúry makromolekúl a supramolekulárnych štruktúr fotónovou korelačnou spektroskopiou, 1/1992-12/1995, č. grantu 2/29/92