Detašované pracovisko

Matematického ústavu SAV

v Košiciach

English version


adresa hlavného pracoviska:
Matematický ústav SAV
Štefánikova 49
814 73  Bratislava

riaditeľ MÚ SAV: doc. RNDr. Karol NEMOGA, CSc.
tel./fax (++421) (02) 52-497-316
E-mail: mathinst@mat.savba.sk, karol.nemoga@mat.savba.sk


adresa pracoviska v Košiciach:
Matematický ústav SAV
Grešákova 6
040 01  Košice

tel./fax (++421) (055) 622-8291
E-mail (kolektívny): musavke@saske.sk

vedúci pracoviska: doc. RNDr. Roman FRIČ, DrSc.,
vedúci vedecký pracovník
E-mail: fric@saske.sk

sekretariát: Katarína ŠTEFANČÍKOVÁ
E-mail: kstefan@saske.sk

ostatní pracovníci:

doktorandi:


bývalí pracovníci:


Pracovisko MÚ SAV v Košiciach vzniklo 1. 1. 1978. Od svojho založenia úzko spolupracuje s matematickými pracoviskami na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Technickej univerzite v Košiciach. Sú na ňom riešené výskumné úlohy zamerané najmä na algebru, teóriu automatov a formálnych jazykov, logiku a teóriu množín, topológiu, reálnu analýzu, pravdepodobnosť a na ich aplikácie. V súčasnosti sa na pracovisku riešia tieto grantové úlohy:


V roku 2019 bolo košické pracovisko Matematického ústavu SAV hlavným organizátorom medzinárodných konferencií:

Obe konferencie sa konali v konferenčnom centre TeleDom v Košiciach a ich spoluorganizátorom bola Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu (SAIS). Prednášky boli účastníkmi konferencie vysoko hodnotené. Autorom najlepšieho článku na CIAA bola udelená cena "Sheng Yu Award".

Ďalej bolo košické pracovisko Matematického ústavu SAV spoluorganizátorom konferencie:


Semináre: